Arfer Da gan y Cyngor – Digidol

Yn ystod y pandemig cyflwynwyd menter Ffrind mewn Angen Gorllewin Cymru gyda chymorth arian gan Age Cymru. Nod y prosiect oedd gwella'r gallu i wirfoddolwyr ffurfiol ac anffurfiol gysylltu’n ddigidol gyda phobl yng Ngorllewin Cymru, a gostwng arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd. Sefydlwyd grŵp prosiect rhanbarthol i sefydliadau gydweithio, roedd aelodaeth y grŵp yn cynnwys Age Cymru Dyfed , Cyngor Sir Benfro , Cyngor Sir Ceredigion , Cyngor Sir Gâr, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr  a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Ceredigion Cafodd cyfanswm o 11 grwpiau gwirfoddol a chymunedol gyllid gan y grant gan olygu bod dros 1,100 o unigolion yn elwa o’r fenter gyda 155 o wirfoddolwyr yn treulio 1,975 o oriau yn gweithio yn eu cymunedau.

<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">Nid <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">oedd <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">l<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">lyfrgelloedd <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Cyngor Sir Powys <span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB">yn <span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB">gallu<span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB"> parhau gyda’r cyfleuster archebu llyfrau trwy Gatalog y Llyfrgell yn ystod y pandemig.  <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">A different system was urgently needed to allow customers to request ‘book collections’ to be picked up from selected libraries or delivered to their door, the council came up with the <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Library Order and Collect Service<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">. <span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB">Roedd a<span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB">ngen system wahanol ar unwaith i alluogi cwsmeriaid i wneud cais i ‘gasglu llyfrau’ o lyfrgelloedd penodol neu eu cludo at eu drws, mae’r cyngor wedi dod i fyny gyda’r system <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Gwasanaeth <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Archebu<span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink"> a <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Chasglu <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Llyfrgell<span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">.

<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">The council worked with the Library Service to develop a customer centred process which involves a customer facing web form triggering automatic workflow and emails to appropriate library locations. <span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB">Mae’r cyngor wedi gweithio gyda’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd i ddatblygu proses sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy’n cynnwys ffurflen sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r cwsmeriaid gan sbarduno llif gwaith ac e-byst yn awtomatig i’r llyfrgelloedd priodol. <span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB">Mae’r cyngor hefyd wedi datblygu rhyngwyneb gweinyddol lle gall staff Llyfrgelloedd weld y ceisiadau a dewis dyddiad pan fydd y llyfrau ar gael i’w casglu. Mae’r weithred yn sbarduno’r system i anfon neges e-bost at y cwsmer yn awtomatig i’w hysbysu nhw. Yna ma staff y llyfrgell yn dod â chasgliad o lyfrau ynghyd sy’n ateb gofynion y cwsmeriaid ac yn eu gadael yn barod i’w casglu ar y dyddiad a gynghorwyd.  

<span data-contrast="auto" xml:lang="CY-GB">Mae yna hefyd fersiwn ‘gwasanaeth a gynorthwyir’ o’r uchod wedi’i ddatblygu i gwsmeriaid a fyddai’n well ganddynt gyfathrebu dros y ffôn. Mae’n defnyddio’r un broses o ddefnyddio ffurflenni fel y fersiwn hunan-wasanaeth ond gyda’r holl gyfathrebu yn cael ei wneud dros y ffôn.  

<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">Mae <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Cyngor Sir Ceredigion<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> wedi <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">creu <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Hwb <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Llesiant <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Gaeaf<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> ar-<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">lein <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">newydd<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> i <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gefnogi <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">trigolion<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> Ceredigion <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">dros <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">fisoedd <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">hydref<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> a <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gaeaf<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">. 

<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">Nid <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">yw <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gweithgareddau<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> a <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">digwyddiadau<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> y <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">byddem <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">fel <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">afer<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> yn eu <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gweld<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> yn <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">ystod<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> yr <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">adeg<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> hon o’r <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">flwyddyn<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> yn <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">bosib <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">mwyach<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> oherwydd y <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">pandemig<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">. Felly, mae’r <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">hwb<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> yn <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">darparu <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">amrywiaeth<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> o <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">weithgareddau<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> ar-<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">lein<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> sydd yn <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gynnwys <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gwybodaeth<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> a <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">fideos<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> ar <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">ystod<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> o <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">bynciau <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">megis<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> y gefnogaeth sydd ar gael, iechyd a <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">lles<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">, pobl <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">ifanc<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> a <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">dysgu<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">. 

<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">Mae <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">Lles<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> y <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">Gaeaf<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> yn <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">unol<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> â <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Strategaeth <span data-contrast="none" xml:lang="EN-GB"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">Gaeaf<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> y Cyngor, i <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">amddiffyn<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> iechyd a <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">lles<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> ein <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">rhai <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">mwyaf <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">agored<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> i <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">niwed<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">, gan <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gynnwys <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gwasanaethau <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gofal<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> i’r <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">henoed<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> a’r <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">rhai<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> y <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">mae<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> eu <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">cyflyrau <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">meddygol<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> yn eu <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">gwneud<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> mewn <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">perygl <span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB">arbennig<span data-contrast="auto" xml:lang="EN-GB"> o COVID-19. 

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae ymdrech sylweddol wedi ei wneud i sicrhau fod gan ofalwyr y gefnogaeth maent ei angen yn ystod y pandemig.

Fe ddarparodd Gwasanaeth Lles Gofalwyr y Cyngor linell gymorth 24 awr i gefnogi gofalwyr yn ystod y cyfnod clo. Derbyniodd y gwasanaeth lefel uchel o alwadau a phrofodd i fod yn wasanaeth gwerthfawr i ofalwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Mae gwasanaethau gofalwyr y cyngor wedi datblygu/cyflwyno ystod o ffyrdd i gyfathrebu gyda gofalwyr yn ystod y pandemig, gan gynnwys posteri a gwybodaeth, galwadau ffôn uniongyrchol i wirio lles gofalwyr, negeseuon ebost rheolaidd, defnyddio technoleg fideo fel zoom a defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol.  Hefyd mae gwasanaethau fel sesiynau cwnsela a chyngor wedi eu darparu dros y ffôn i gefnogi gofalwyr.

Mae trefniadau wedi eu gwneud i ofalwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr i dderbyn Cyfarpar Diogelu Personol yn unol â'r canllawiau cenedlaethol.

Mae gwasanaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer gofalwyr ifanc wedi gorfod addasu i ffordd newydd o weithio yn ystod y pandemig i ddiwallu anghenion gofalwyr ifanc a chefnogi eu diogelwch.

Mae asesiadau nawr yn cael eu cynnal drwy ddulliau digidol neu drwy sesiynau gardd lle cedwir pellter cymdeithasol.

Caiff sesiynau grŵp, fel côr y gofalwyr ifanc, eu cynnal nawr drwy zoom. Hefyd mae sesiynau un i un yn cael eu cynnal yn ddigidol ac yn yr awyr agored.

Mae’r cyngor yn cysylltu â’r holl ofalwyr ifanc yn wythnosol, a thrwy hyn fe archwilir cefnogaeth emosiynol ac ymarferol. Mae cefnogaeth ymarferol yn cynnwys cymorth gyda thasgau fel siopa, sy’n weithgaredd a allai fod wedi ei gefnogi’n flaenorol gan aelod o deulu estynedig. Mae cefnogi gofalwyr ifanc i ymgysylltu mewn sesiynau addysgol a chael mynediad i ddysgu digidol wedi bod yn faes cefnogaeth y mae’r gwasanaeth gofalwyr ifanc wedi gweithio gyda chydweithwyr yn y maes addysg i'w gyflawni.

Mae’r cyngor hefyd wedi darparu pecynnau gweithgaredd ac adnoddau i ofalwyr ifanc yn rheolaidd.

Mae’r lefel uchel o gyswllt sydd wedi ei gynnal â gofalwyr ifanc yn ystod y pandemig wedi galluogi’r cyngor i addasu i’w hanghenion cymorth, tra’n gweithio mewn dull sy’n glynu at ganllawiau'r llywodraeth.

Mae Gwasanaeth Ymgysylltiad a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) Rhondda Cynon Taf wedi’u hymrwymo i gefnogi pobl ifanc 11 i 25 oed i wella eu cadernid i ddelio â heriau yn y presennol ac yn y dyfodol, gan gefnogi eu lles a’u hymgysylltiad cadarnhaol a chyfraniad yn y cymunedau maent yn byw.

Mae’r model darparu ar-lein newydd wedi cael ei ddatblygu a’i gyflwyno, yn ogystal â gwasanaethau negeseua gwib, clybiau ieuenctid ar-lein ar zoom a sesiynau holi ac ateb ar instagram ac ati, gan gynnwys WICID.TV, i bobl ifanc sydd ddim mewn addysg, gwaith na hyfforddiant, ac yn cynnwys fideos ar amrywiaeth o destunau, megis gwneud cais am swydd, technegau STAR, cyfweliadau swydd ar-lein ac mae mwy o fideos yn cael eu hychwanegu bob wythnos. Mae’r adran Gwaith, Addysg a Hyfforddiant hefyd yn cynnwys dolenni i brentisiaethau sydd ar gael yn Rhondda Cynon Taf, cymorth Gyrfa Cymru, diwrnodau agored ar-lein colegau ac ati. Mewn partneriaeth â’r Cyngor roeddent hefyd yn gallu cynnig wythnos profiad gwaith ar-lein gyntaf yn Rhondda Cynon Taf, a oedd yn annog nifer o bobl ifanc 16 oed a hŷn i fynd ar-lein i gael cyngor ar yrfaoedd, ac ati.

Yn ystod y cyfnod clo fe ddatblygodd llyfrgelloedd ym Mro Morgannwg fentrau arlein i barhau i gefnogi defnyddwyr y llyfrgell o bell. Wrth i wasanaethau ailagor maent yn cynnal neu'n cynyddu lefelau o weithgarwch arlein ac yn gweld hyn fel dechrau dull newydd o weithio a darparu cynnwys arlein.

Mae’r llyfrgelloedd wedi gwneud defnydd helaeth o’r cyfryngau cymdeithasol, yn arbennig Facebook a Twitter, i ddarparu gweithgareddau niferus gan gynnwys amseroedd stori dwyieithog o lyfrgell y Bont-faen, a fideos amser rhigymau o lyfrgell Penarth.

Mae rhan helaeth y gwaith o greu’r fideos hyn yn cael ei wneud gan staff o gartref yn defnyddio eu hoffer eu hunain a’u harbenigedd eu hunain o ran ffilmio a golygu cynnwys fideo.

Mae clybiau arlein ar gyfer oedolion a phlant wedi eu sefydlu yn lle’r clybiau presennol sydd wedi eu lleoli yn y llyfrgell gan gynnwys clwb llyfrau arlein, clybiau lego arlein, clybiau côd a chlybiau celf.

Roedd cam un y broses o ailagor llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn cynnwys darparu gwasanaeth llyfrau Clicio a Chasglu i gwsmeriaid, a datblygwyd system archebu arlein sydd wedi profi’n effeithiol.

Daeth presenoldeb cyffredinol Llyfrgelloedd Bro Morgannwg ar y cyfryngau cymdeithasol yn ganolbwynt ac maent wedi canfod eu bod yn cyrraedd cynulleidfa newydd ehangach drwy gyhoeddi cynnwys diddorol a doniol yn gyson yn hytrach na gwneud cyhoeddiadau a rhannu diweddariadau yn unig.

Ar ddechrau’r cyfnod clo, fe greodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot gyfeiriadur Prynu’n Lleol Castell-nedd Port Talbot, cyfeiriadur ar-lein syml ar wefan y cyngor yn dangos pa fusnesau lleol oedd yn darparu cyflenwadau i’r cartref a chefnogaeth.

Fe grëwyd hwn i brofi’r ddamcaniaeth y byddai o gymorth i breswylwyr yn ystod Covid-19 drwy eu cyfeirio at fusnesau lleol, amlygu busnesau lleol gyda rhestr ddigidol ar ein gwefan a helpu i gefnogi a hybu’r economi leol.

Mae wedi cael effaith gadarnhaol, gyda 6,000 o ymweliadau â’r dudalen ers ei lansio. Fe fu nifer o breswylwyr yn siopa am y tro cyntaf gyda’u gwerthwr llysiau a ffrwythau lleol, cigydd neu siop fferm gan nad oeddent yn gallu siopa arlein gyda'r archfarchnadoedd mawr nad oedd yn gallu ymdopi gyda’r galw ac am y tro cyntaf fe gafodd nifer o fusnesau lleol, a oedd wedi eu heithrio'n ddigidol, y cyfle i gyrraedd cwsmeriaid newydd arlein.

Mae fersiynau eraill wedi eu darparu, gan wella cynllun y cyfeiriadur, creu categorïau i’w gwneud yn haws i breswylwyr i leoli busnesau a sefydlu cronfa ddata i storio a rheoli rhestrau busnes.

Mae'r Cyngor nawr yn bwriadu adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi ei wneud yn ystod Covid-19 i ddod â’r cyngor, ei fusnesau a’i breswylwyr yn nes at ei gilydd, gyda’r weledigaeth o greu platfform ar gyfer stryd fawr rithwir i gyd-fynd â (ond nid cystadlu â’r) stryd fawr draddodiadol.

Ar hyn o bryd mae 29 o arweinwyr Autism Leads mewn Awdurdodau Lleol ar draws Cymru sy’n ffurfio rhwydwaith o arferion ac ymrwymiad ar y cyd. Trwy gydol Covid-19, mae’r rhwydwaith wedi parhau i gefnogi ac ymrwymo gyda’u cymunedau awtistig lleol. Rhai enghreifftiau o’u harferion arloesol:

  • Cymorth un i un ‘ar y we’ parhaus i oedolion diamddiffyn, neu i’r rheiny gydag anghenion sylweddol ym Mlaenau Gwent.
  • Parti Diwrnod VE ar y we fel bod y gymuned yn gallu cadw mewn cysylltiad yn Wrecsam.
  • Sir y Fflint wedi darparu llyfrau stori yn egluro Covid-19 i blant bach, yn cynnwys plant awtistig.
  • Datblygwyd “cerdyn” i roi gwell mecanweithiau cyfathrebu i bobl awtistig gyda’r gwasanaethau brys yn ystod y cyfnod clo yn Sir Ddinbych.
  •  “Fforwm” ar y we i oedolion awtistig ifanc yn datblygu sgiliau bywyd yng Nghaerdydd a’r Fro.
  • Dadansoddiad trylwyr o’r “gwersi a ddysgwyd” yn ystod y cyfnod clo, yn arwain at ail-ddylunio ac ail-ddatblygu rhai o’r gwasanaethau yn Nhorfaen.
  • Deg “hwb” wedi’u hagor yn ystod y cyfnod clo i gefnogi teuluoedd yn Sir Benfro.
  • Ymrwymiad gydag oedolion awtistig a’r rheiny gydag anabledd dysgu trwy gydol y cyfnod clo yng Ngwynedd.

Mae’r Tîm Awtistiaeth Genedlaethol wedi parhau i drefnu cyfarfodydd rhwydwaith Arweinwyr Awtistiaeth Genedlaethol bob chwarter ar y we, ac wedi cyflwyno cyfarfodydd “Hwb” rhanbarthol i annog ymrwymiad cadarn ar draws yr arbenigedd ac i roi cyfle i rannu arfer da ar lefel cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae’r lefelau presenoldeb wedi torri record trwy’r fformat newydd hwn gan fod mwy o Arweinwyr yn gallu mynychu gan nad oes angen neilltuo amser i deithio i’r cyfarfodydd.

Mae’r Arweinwyr yn parhau i chwarae rôl hanfodol mewn lledaenu gwybodaeth gan y Tîm Awtistiaeth Genedlaethol yn lleol ac yn cyflwyno polisi ac arweiniad cenedlaethol trwy rwydweithiau lleol ac mewn dull llawr gwlad.,Mae’r rhwydwaith yn parhau i ‘gyfeirio’r’ pobl y maen nhw’n ei gefnogi a chydweithwyr proffesiynol i wefan y Tîm Awtistiaeth Genedlaethol Gwybodaeth Coronafeirws (Covid-19) ac i dudalennau  Facebook a Twitter.

Sefydlwyd “Tîm Awtistiaeth Cymru ar y We” gan y Tîm Awtistiaeth Genedlaethol ar ddechrau cyfnod clo Covid-19, ac mae ei gyfarfodydd yn parhau i gael eu trefnu a’u harwain gan Arweinydd Proffesiynol Awtistiaeth Genedlaethol. Mae’r Grŵp yn cynnwys pobl awtistig, pobl broffesiynol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, grwpiau gwirfoddol o bob cwr o Gymru a’r Tîm Awtistiaeth Genedlaethol. Mae’r Grŵp wedi bod yn cyfarfod yn wythnosol i drafod achosion “byw” sydd yn wynebu’r gymuned awtistig ac i baratoi adnoddau defnyddiol i gefnogi pobl awtistig a’u teuluoedd a’u gofalwyr yn ystod Covid-19.

Yna mae’r adnoddau yn cael eu rhannu ar hwb dudalen we Tîm Awtistiaeth Genedlaethol Gwybodaeth Coronafeirws (Covid-19) a’u cyhoeddi ar dudalennau Tîm Awtistiaeth Genedlaethol Facebook a Twitter  Mae’r holl adnoddau y bydd y Grŵp yn eu llunio ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i:

Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y we sydd yn galluogi seicolegwyr a seiciatryddion o bob cwr o’r wlad i fynychu, ni fyddai’r arbenigwyr hyn ar gael fel arall oherwydd diffyg amser i deithio i’r cyfarfodydd.  Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo barhau i gael eu llacio yng Nghymru, bydd y Grŵp yn cyfarfod yn llai aml ond yn parhau i ddatblygu cyngor ac arweiniad defnyddiol ynghylch achosion fel pontio nôl i ysgol, trafnidiaeth a brechiadau.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30