Ein Nod

Gwasanaethau yn ôl anghenion cymunedau ar hyn o bryd ac yn y dyfodol

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

 “Mae llywodraeth leol yn arwain y ffordd ar baratoi gwasanaethau cyhoeddus lleol at y dyfodol"

Bodloni anghenion y presennol a diogelu anghenion y dyfodol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gwneud hyn yn ddyletswydd statudol ar bob cyngor yng Nghymru.

 

Mae’r Ddeddf yn berthnasol i bob un o feysydd gweithgarwch llywodraeth leol (y presennol a’r dyfodol) ac mae wedi gofyn i ni wneud newidiadau sylweddol i’n prosesau a’n ymddygiad.

 

Mae’n gofyn i gynghorau feddwl am y tymor hwy wrth wneud penderfyniadau, gan ystyried effaith gymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ein gweithredoedd ar genedlaethau’r dyfodol.

 

Mae cynllunio ar gyfer y tymor hwy yn gymhleth, a bydd yn anodd wrth wynebu pwysau mwy dybryd adfer a thrawsnewid ar ôl pandemig Covid, gadael yr UE, datgarboneiddio a newid hinsawdd, yng nghyd-destun cyllidebau llai a mwy o alw am wasanaethau.

 

Mae’r Ddeddf ei hun yn cynnig fframwaith sy’n rhoi rhyddid i gynghorau lunio eu hamcanion a’u gwasanaethau o amgylch anghenion y gymuned leol yn y cyfnod heriol hwn.

 

Ein nod yw cefnogi ein cynghorau lleol a sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus lleol sy’n bodloni anghenion eu cymunedau, heb gyfaddawdu ar anghenion cenedlaethau’r dyfodol.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30