Pecyn Cymorth Caffael Cynaliadwy Awdurdodau Lleol

 

Pecyn Cymorth Caffael Cynaliadwy Awdurdodau Lleol

 

Mae’r Pecyn Cymorth hwn wedi ei ddatblygu i gefnogi awdurdodau lleol i ymgorffori datgarboneiddio a chynaliadwyedd ar gyfer caffael ar bob lefel. 

 

Mae’r Pecyn Cymorth, sydd wedi ei lunio o ystod o arferion da rhyngwladol, yn darparu canllawiau a meini prawf manylion samplau i’w defnyddio mewn tendrau o bob gwerth. Mae wedi ei ddylunio i fod yn hyblyg, y gellir ei olygu mewn ymateb i ganllawiau a deddfwriaeth sy’n datblygu sy’n ymwneud â chaffael cynaliadwy a datgarboneiddio caffael. Mae’n adnodd ar gyfer yr holl swyddogion sy’n ymwneud ag ymarferion caffael – nid gweithwyr proffesiynol caffael yn unig.                                  


Adroddiad ‘Cefnogi Awdurdodau Lleol gyda datgarboneiddio allyriadau o nwyddau wedi eu caffael a gwasanaethau’

 

Mae’r adroddiad yn amlinellu cyfres o gasgliadau ac argymhellion lefel uchel ar gyfer camau gweithredu byrdymor a hirdymor gan Lywodraeth Cymru, CLlLC, ac Awdurdodau Lleol i fwrw ymlaen â datgarboneiddio drwy gaffael. Bydd y rhain yn cael eu hadolygu a’u datblygu fel rhan o waith Rhaglen Gefnogi Trosglwyddiad ac Adferiad, ac yr ydym yn edrych ymlaen at ddefnyddio’r adroddiad hwn a’i argymhellion i wneud hynny.


Arweiniad Byr ar lunio Cynllun Lleihau Carbon

 

Er mwyn cynorthwyo cwmnïau/BBaCH (SMEs) gyda llunio Cynllun Lleihau Carbon, yr ydym wedi creu arweiniad byr sy’n cynnwys dolenni i hyfforddiant, templedi, ac arweiniad ar lunio cynllun a chyfrifo ôl troed carbon o weithgareddau.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30