Ein nod

Cyfuno a buddsoddi yn y gwasanaethau ataliol

Rhaid i Gymru gyfuno gofal iechyd a chymdeithasol yn llwyr, a rhaid i’r cynghorau lleol fod wrth wraidd y broses honno.

Mae gan ein cynghorau sawl ffordd o wella llesiant cymunedau. I’w defnyddio’n effeithiol, rhaid inni chwalu ffiniau a buddsoddi arian newydd yng ngwasanaethau ataliol y cynghorau lleol.

Dyma’r adeg i’w fuddsoddi am fod digon o bwysau ar wasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol yn sgîl newid sydyn yn natur y boblogaeth, rhagor o alw am y gwasanaethau ond llai o arian ar eu cyfer.

Mae peth cynnydd. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru am inni gamu i mewn yn gynnar, buddsoddi yn y gwasanaethau ataliol a chyfuno gofal iechyd a chymdeithasol.

Prif fyrdwn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol Cymru yw rhoi safon gwasanaethau wrth wraidd trefn y rheoleiddio a diogelu pobl sy’n agored i niwed yn gryfach.

Mae’r cynghorau lleol yn hanfodol i hynny. Does neb arall mewn sefyllfa well i gynnal gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd cyhoeddus.

Rydyn ni wedi dweud y dylai pob cyngor lleol gael llunio ei wasanaethau gofal yn ôl anghenion trigolion ei fro ac ehangu ffiniau eu cyfrifoldebau.

Hoffen ni gronfa ofal cyfun fydd yn ychwanegu at adnoddau Cronfa’r Gofal Cyfamserol fel y gallwn ni gyfuno gwasanaethau’n gyflymach. Bydd y bobl yn elwa ar ffordd fwy cydlynol o gynnig gofal iechyd a chymdeithasol.

Rhaid inni fod yn fentrus. Boed ofal cymunedol neu ganolfannau hamdden, bydd gwasanaethau’r cynghorau lleol yn gwella llesiant ac yn lleddfu’r pwysau sydd ar feysydd eraill megis y GIG.  Mae gwir angen buddsoddi ynddyn nhw.


Dolenni:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Stewart Blythe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30