Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r ddeddf ar waith ers 29ain Ebrill 2015 ac mae’i gofynion yn berthnasol i gyrff cyhoeddus Cymru ers 1af Ebrill 2016. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau am y ddeddf yn ogystal â llunio diagramau i esbonio’r effaith a ddaw. Mae un diagram yn amlinellu trefn y ddeddf ac mae un arall yn cyflwyno’r saith nod a’r pum ffordd o weithio, sef:

 

  • defnyddio dull cyfun gan ystyried sut mae cyfrannu at y nodau i gyd
  • cydweithio â chyrff eraill i ddatrys problemau ar y cyd
  • cadw’r pen draw ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol mewn cof
  • cynnwys trigolion y fro mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu natur amryfal y boblogaeth
  • deall achosion problemau a cheisio eu hosgoi lle bo modd

 

Mae’r ddeddf hon wedi sefydlu Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, hefyd. Mae ganddo hawl i adolygu’r modd mae cyrff cyhoeddus yn diogelu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion. Sophie Howe sydd yn y swydd ar hyn o bryd.

 

Mae manylion y ddeddf ar wefan Llywodraeth Cymru.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30