Datblygu ac adfywio economaidd

Mae rôl bwysig i’r awdurdodau lleol ynglŷn â gwella economi Cymru, nid yn unig trwy fentrau datblygu economaidd penodol ond trwy greu’r amgylchiadau economaidd er ffyniant masnachol, hefyd. Trwy eu gwasanaethau, mae’r awdurdodau lleol ar flaen y gad o ran cynnal yr isadeiledd cludo angenrheidiol, defnyddio pwerau rheoleiddio mewn meysydd megis iechyd amgylcheddol a chynllunio, gwella mannau cyhoeddus, gwella medrau trigolion i’w helpu i ddod o hyd i swyddi a gweithio gyda’r bobl sydd heb weithio ers tro trwy fentrau megis Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf a Rhaglen Cymunedau ar gyfer Gwaith.

Mae’r awdurdodau lleol yn bartneriaid allweddol i Lywodraeth Cymru mewn amryw raglenni yn y maes hwn megis Fframwaith yr Adfywio Strategol, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a Chymunedau’n Gyntaf.

Yn ddiweddar, mae’r awdurdodau lleol wedi bod yn cymryd rhan mewn datblygiadau economaidd rhanbarthol megis rhanbarthau dinasol y de-ddwyrain a’r de-orllewin, Bwrdd Uchelgais Economaidd y Gogledd, Partneriaeth Tyfu’r Canolbarth a’r amryw bartneriaethau medrau rhanbarthol yn y gogledd, y de-orllewin, y canolbarth a’r de-ddwyrain.  Yn wir, yr awdurdodau lleol sy’n arwain rhai o’r mentrau hynny.  Yn y de-ddwyrain, maen nhw’n gyrru cytundeb dinasol â Llywodraeth San Steffan.  Un o brif agweddau’r cytundeb hwnnw yw cludiant a chysylltiadau megis prosiect rheilffordd y Metro.

Dyma’r heriau ym maes datblygu economaidd:

  • Gweithredu’n wasanaeth uchel ei barch ym maes llywodraeth leol (bydd WLGA yn gofyn i ddatblygu economaidd fod yn ddyletswydd statudol).
  • Manteisio i’r eithaf ar yr arian sydd ar gael i brosiectau datblygu ac adfywio economaidd gan gynnwys cadw holl dwf trethi busnes.
  • Cymryd rhan flaengar ynglŷn ag economi a medrau pob rhanbarth.
  • Ystyried gweithgareddau newydd ynghylch budd-daliadau a helpu pobl i ddychwelyd i waith.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Tim Peppin

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30