Awdurdodau lleol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r ddeddf yn gofyn i bob corff cyhoeddus ddatblygu mewn modd cynaladwy yn ôl saith nod cyffredinol y wlad.  At hynny, mae’n gofyn i bob corff cyhoeddus bennu a chyhoeddi set o amcanion er llesiant, cymryd camau rhesymol i’w cyflawni a chyhoeddi adroddiad blynyddol am y cynnydd.  Mae disgwyl y bydd datganiad o’r amcanion yng nghynllun corfforaethol pob awdurdod lleol ac y bydd adroddiad blynyddol o’r cynnydd yn rhan o adroddiad ehangach bob blwyddyn (yn hytrach na chael ei gyhoeddi ar wahân).  Rhaid pennu a chyhoeddi’r amcanion cyntaf erbyn 31ain Mawrth 2017 a’u hadolygu bob blwyddyn wedyn.

Yn ystod y cydweithio â’r awdurdodau lleol, mae WLGA wedi cyflawni amrywiaeth helaeth o orchwylion i ystyried trefniadau ar gyfer y ddeddf megis dulliau hunanasesu, cynllunio ar gyfer y dyfodol, buddsoddi ar gyfer y dyfodol, hyfforddi cynghorwyr, ystyried y goblygiadau i bwyllgorau craffu ac ateb y gofynion ynglŷn â chyflwyno adroddiadau.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30