Awdurdodau Lleol a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod dyletswydd ar bob corff cyhoeddus i ddatblygu mewn modd cynaliadwy, gan gyfrannau at saith nod gyffredin Cymru fel cenedl. Yn gysylltiedig â hyn, mae’n gofyn i gyrff cyhoeddus unigol osod a chyhoeddi amcanion llesiant, cymryd camau rhesymol i gyflawni’r rhain a chyhoeddi adroddiad blynyddol ar y cynnydd y maen nhw’n ei wneud. Mae disgwyl i’r datganiad o amcanion gael ei ymgorffori yng Nghynllun Corfforaethol awdurdodau lleol ac, yn yr un modd, disgwylir i’r adroddiad cynnydd blynyddol fod yn rhan o Adroddiad Blynyddol ehangach (ac nid yn ddogfen ar wahân).

 

Yn ystod y cyfnod o 12 mis yn dechrau gyda dyddiad etholiad cyffredinol, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi ‘adroddiad tueddiadau'r dyfodol’, sy’n cynnwys rhagfynegiadau o dueddiadau tebygol y dyfodol o ran llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, gan gynnwys unrhyw wybodaeth a data dadansoddol cysylltiedig y mae’r Gweinidogion yn eu hystyried yn berthnasol.

 

Rhaid i’r adroddiad hefyd roi ystyriaeth i unrhyw gamau gweithredu a gymerir gan y Cenhedloedd Unedig mewn perthynas â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r CU, ac asesu effaith bosibl y cam hwnnw ar lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Rhaid iddo hefyd ystyried yr adroddiad sy’n cynnwys asesiad o’r peryglon i'r Deyrnas Unedig o ganlyniad i effaith bresennol a rhagweledig newid yn yr hinsawdd, a anfonwyd yn fwyaf diweddar i Weinidogion Cymru dan adran 56(6) Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008. Bydd yr adroddiad yn eu helpu i bennu eu hamcanion llesiant.

 

Fel rhan o waith CLlLC gydag awdurdodau lleol, gwnaed amrediad eang o waith yn edrych ar y seiliau y mae angen eu sefydlu, diagnostig hunanasesu, sut i gynllunio ar gyfer y dyfodol, buddsoddi ar gyfer y dyfodol, sesiynau hyfforddi ar gyfer Aelodau etholedig, ystyried y goblygiadau ar gyfer pwyllgorau craffu a’r gofynion ar gyfer adrodd yn ôl.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30