Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru

Mae CLlLC wedi llwyddo gyda chais am arian o Gronfa Trosglwyddo UE Llywodraeth Cymru, a sefydlwyd i helpu gwasanaethau cyhoeddus a busnesau Cymru i baratoi ar gyfer Brexit. Bydd CLlLC yn defnyddio’r cyllid o £150k i ddarparu Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru.  

Nodau’r rhaglen fydd sicrhau nad yw awdurdodau lleol Cymru yn dyblygu gwaith wrth baratoi ar gyfer Brexit; sicrhau bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yr un mor barod ar gyfer Brexit mewn sectorau allweddol; a sefydlu rhaglen gyfathrebu mwy ffurfiol, dwy ffordd, rhwng awdurdodau lleol a’r rhai hynny sy’n cynllunio ar gyfer Brexit yn Llywodraethau Cymru a’r DU.

Bydd gweithgareddau dan y rhaglen gefnogi yn cynnwys trefnu digwyddiadau (cenedlaethol a rhanbarthol), cynhyrchu pecynnau ac adnoddau eraill a chomisiynu ymchwil ar faterion lle bydd Brexit yn effeithio yn sylweddol ar lywodraeth leol. Darperir y rhaglen rhwng rŵan ac Ebrill 2019.

Information about the activities under our Brexit Transition Support Programme and the associated resources will be available on this webpage. The business plan is an evolving document but you are welcome to request a copy of that at any time.

Bydd wybodaeth am y gweithgareddau o dan ein Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit a’r adnoddau cysylltiedig ar gael ar y wefan hon. Mae’r cynllun busnes yn ddogfen sy’n datblygu ond mae croeso i chi ofyn am gopi ohoni ar unrhyw adeg. Lucy Sweet


26 Hydref 2018 - Bwrdd Gweithredu CLlLC - Gweithredoedd o ymweliad gwaith dirprwyaeth CLlLC i Frwsel 8-10 Hydref 2018 (Saesneg yn unig)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Lucy Sweet

Brexit - Digwyddiadau CLlLC

Wedi’i drefnu ar y cyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS), Fforwm Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru. Cynulleidfa darged: Cyfarwyddwyr ac...

Brexit - Datganiadau i'r Wasg CLlLC

01 Tachwedd 2018 10:02:00
Ni ddylai Cymru gael ei rhoi o dan anfantais cystadleuol mewn unrhyw ddulliau o gefnogi amaethyddiaeth yn y dyfodol, mae arweinwyr cynghorau gwledig yng Nghymru yn rhybuddio. Mewn cyfarfod yng ngogledd Cymru o Fforwm Gwledig CLlLC (sydd yn...
20 Medi 2018 14:31:00
Mae Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit CLlLC yn cael ei lansio yr wythnos hon, gyda’r cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau yn cael ei gynnal fel rhan o arlwy o gefnogaeth CLlLC i gynghorau yn eu paratoadau ar gyfer ymadawiad y DU o’r Undeb...
06 Gorffennaf 2018 15:24:00
Gyda rownd pellach o drafodaethau yn San Steffan a Chymru ar flaenoriaethau Brexit wythnos yma, mae CLlLC yn galw heddiw ar eglurder brys ar drefniadau ariannu rhanbarthol wedi Brexit i gefnogi cymunedau Cymreig. Mae arian adfywio’r UE wedi ei...
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30