Ein Nod

Safonau addysg gwladol ar waith yn lleol

Mae byd llywodraeth leol yn gweithredu ers lles y rhai sy’n dysgu trwy bennu’r safonau uchaf ar gyfer trefn eu haddysg.

Rydyn ni am godi safonau, gwella deilliannau a chwalu’r cyswllt rhwng tlodi a chyrhaeddiad – a hynny trwy partneriaeth gref y cynghorau a Llywodraeth Cymru.

Mae cynnydd eisoes. Mae’r cyflawniad yn arholiadau’r Safon Uwch a TGAU yn well nag erioed, mae’r gwella’n codi stêm ac mae safonau addysgol cyffredinol y wlad ar i fyny.

Boed Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ffyrdd newydd o gydweithio’n rhanbarthol neu gynnig gwasanaethau i’r ifanc, mae’r cynghorau lleol ar flaen y gad o hyd ynglŷn â gwella addysg yng Nghymru.

Rydyn ni o’r farn y dylai’r cynghorau lleol gael cyfle i wireddu uchelgeisiau Cymru ynglŷn â gwella’n barhaus trwy bennu cyllidebau a blaenoriaethau yn lleol.

Dylai addysg i’r rhai o dan 16 oed barhau ym maes llywodraeth leol, derbyn yr arian mae’n ei haeddu a chael ei llunio gan gynghorau sy’n atebol i bobl y fro.

Ar y cyd ag amrywiaeth helaeth o sefydliadau megis Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (ADEW), hoffen ni ddylanwadu ar bolisi addysg y wlad a pharhau i wella deilliannau er lles dysgwyr yng Nghymru.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sharon Davies

Datganiadau i'r Wasg

Mae cynghorau yng Nghymru wedi canmol gweithwyr ieuenctid am eu rôl gwerthfawr yn cefnogi pobl ifanc yn ystod yr argyfwng presennol. Wrth nodi Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni, mae llywodraeth leol wedi cydnabod sut mae gweithwyr ieuenctid wedi...
Yn ymateb i’r cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts (Sir Y Fflint), Llefarydd CLlLC dros Addysg: “Mae’r ffordd hon ymlaen yn rhoi cyfle i bob plentyn i gael gweld eu ffrindiau ac athrawon wyneb-i-wyneb,...
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30