Cyhoeddiadau

Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Mae CLlLC yn darparu mynediad dienw i ymwelwyr. Gallwch gael mynediad i’r holl gynnwys ar ein gwefan heb fod angen mewngofnodi.

Casglu gwybodaeth yn awtomatig

Fel gyda phob gwefan, mae cofnodion awtomatig, dienw o ba dudalennau sy’n cael eu hagor yn cael eu cadw. Bydd y system gofnodi hefyd yn casglu data amhersonol amrywiol arall (fel system weithredu, porwr neu dechnoleg fynediad arall a ddefnyddir, ac eglurder sgrin o gyfrifiadur pob ymwelydd). Caiff cyfeiriad IP pob ymwelydd ei gofnodi hefyd, ond ni chaiff ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ymwelydd yn bersonol. Caiff y wybodaeth hon ei chasglu yn ddata ystadegol dienw yn unig. Ni fydd y system yn casglu unrhyw ddata arall – a bydd y data a gesglir yn aros fel eiddo CLlLC a chaiff ei ddefnyddio dim ond ar gyfer dibenion cynnal a gwella’r wefan.

Datgeliad a dewis ymwelwyr

Nid yw CLlLC yn storio unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir am unigolion sy’n cael mynediad i wefan CLlLC – oni bai lle rydych wedi dewis yn wirfoddol i roi eich manylion personol i ni drwy e-bost, neu wrth holi am unrhyw rai o’n gwasanaethau neu wneud cais amdanynt. Yn yr achosion hyn, defnyddir y data personol rydych yn ei roi i CLlLC dim ond ar gyfer darparu’r wybodaeth neu’r gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano i chi.

Rhybudd Diogelu Data

Mae CLlLC yn trin data personol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Weithiau byddwn yn cysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, ffacs, e-bost neu wasanaeth negeseua electronig arall am nwyddau a gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi. Trwy ddarparu eich manylion cyswllt i ni, rydych yn cydsynio i ni gysylltu â chi drwy’r dulliau marchnata hyn. Wrth ddarparu gwybodaeth bersonol ar ein gwefan, cewch gyfle i gyfyngu ar y defnydd a wneir o’ch gwybodaeth.

Defnyddio cwcis ar wefan CLlLC

Ffeiliau testun bach yw cwcis a roddir ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych yn ymweld â nhw. Maent yn cael eu defnyddio'n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio’n effeithlon, ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i helpu i gasglu gwybodaeth ddienw am sut caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwefan a darparu gwasanaeth gwell i’n hymwelwyr. Hefyd, mae’r swyddogaeth cyfryngau cymdeithasol rydym yn ei defnyddio yn gosod cwcis.


Mae rhagor o wybodaeth am gwcis ar gael yn www.AboutCookies.org

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30