Prosiect Cyllid Gwastraff

Caiff Adroddiad Cyllid Gwastraff y RhGG ei gyhoeddi’n flynyddol ac mae’n rhoi dadansoddiad o ddata ariannol yn ymwneud â:

 • Gwastraff Gweddilliol
 • Gwastraff Bwyd
 • Gwastraff Gwyrdd
 • Gwastraff Bwyd a Gwyrdd cymysg
 • Ailgylchu Sych
 • Safleoedd Banciau Ailgylchu
 • Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC)
 • Gwasanaeth Gwastraff Masnachol
 • Casgliadau Clytiau/gwastraff AHP
 • Gwastraff Clinigol

Pwrpas

Y prif resymau dros lunio adroddiad cyllid gwastraff blynyddol yw:

 • Darparu adroddiadau cyllid blynyddol ar reolaeth gwastraff awdurdodau lleol. Noddir cyfran sylweddol o weithgarwch ailgylchu drwy’r Grant Refeniw Sengl (GRS) a hoffai Llywodraeth Cymru, yn ddigon dealladwy, weld a yw hwn yn cael ei ddefnyddio mor effeithiol â phosibl
 • Modelu cost ar gyfer yr adolygiad o’r strategaeth wastraff genedlaethol.  Roedd hyn yn angenrheidiol er mwyn pennu llinell sylfaen cynllunio ariannol ar gyfer darpariaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff a’r adnewyddu sydd wedi’i gynllunio ar gyfer hydref 2018
 • Er mwyn caniatáu gwell cymhariaeth rhwng awdurdodau lleol; caniatáu rhannu arfer gorau, gwella gwasanaethau a chreu arbedion effeithlonrwydd. 

Proses

Mae Wastedataflow (cronfa ddata ar gyfer casglu data tunelledd o weithgareddau gwastraff) wedi cael ei addasu yng Nghymru i greu un pwynt mynediad ar gyfer derbyn data tunelledd ac ariannol perthnasol i wastraff a fewnbynnwyd gan awdurdodau lleol. Unwaith y bydd yn gyflawn dadansoddir y wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiad cyllid gwastraff, ynghyd â chrynodebau unigol byr ar gyfer pob awdurdod lleol. Defnyddir yr adroddiad hefyd ar gyfer dadansoddiad mwy ansoddol drwy’r gwaith Meincnodi Gwastraff, gan asesu’n fwy manwl yr hyn sy’n achosi gwahaniaethau yng nghostau awdurdodau. Mae gwelliannau i’r broses hon dros y blynyddoedd wedi helpu i wella ansawdd, cywirdeb a chysondeb y data a geir.

Cyhoeddiadau

Mae rhifynnau blaenorol o’r Adroddiadau Data Cyllid Gwastraff ar gael isod:

 • Adroddiad Data Cyllid Gwastraff 2018/19 - Gallwch ddarllen mwy yma
 • Adroddiad Data Cyllid Gwastraff 2017/18 - Gallwch ddarllen mwy yma
 • Adroddiad Data Cyllid Gwastraff 2016/17 - Gallwch ddarllen mwy yma (Saesneg yn unig)
 • Adroddiad Data Cyllid Gwastraff 2015/16 - Gallwch ddarllen mwy yma (Saesneg yn unig)
 • Adroddiad Data Cyllid Gwastraff 2014/15 - Gallwch ddarllen mwy yma (Saesneg yn unig)
 • Adroddiad Data Cyllid Gwastraff 2013/14 - Gallwch ddarllen mwy yma (Saesneg yn unig)

Mae rhagor o wybodaeth gan: Jonathan Roberts

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30