Adnoddau - Pecynnau gwaith CLlLC/Grant Thornton


Pecyn gwaith parodrwydd trefniadau pontio'r UE (2020)

Y meysydd i ganolbwyntio arnynt wrth baratoi busnesau (Atodiad A)

 

Mae’r Pecyn Gwaith Brexit a baratowyd yn wreiddiol wedi ei ddiweddaru gyda Phecyn Gwaith Parodrwydd Trefniadau Pontio’r UE ac mae’n seiliedig ar yr wybodaeth ddiweddaraf. Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â’r canllawiau cenedlaethol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Fel fersiynau blaenorol o’r pecyn gwaith, mae’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar dri maes allweddol y mae trefniadau pontio’r UE yn debygol o gael yr effaith fwyaf sylweddol arnynt: Eich Sefydliad; Eich Gwasanaeth a’ch Cyflenwyr a’ch Lle.


Pecyn gwaith parodrwydd am Brexit (2019)

 

Mae awdurdodau lleol Cymru wastad wedi ymdopi ag ansicrwydd ac wynebu heriau ar ran cymunedau. Er bod canlyniad y trafodaethau Brexit yn dal yn ansicr, mae’n hanfodol bod cynghorau’n pennu llwybr i sicrhau bod gwasanaethau’n parhau i gael eu darparu a sicrhau’r canlyniadau gorau posib’ ar gyfer eu cymunedau a’u heconomïau lleol.

 

Mae’r pecyn gwaith wedi’i ddylunio i ddarparu dull cynhwysfawr a chyson i gefnogi Awdurdodau Lleol Cymru i ddeall a mynd i’r afael â goblygiadau Brexit yn lleol.

 

Wedi’i lunio mewn partneriaeth â Grant Thornton ac yn rhan o Raglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, bwriad y pecyn gwaith yw cefnogi gwleidyddion a swyddogion gweithredol lleol sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall y risgiau a’r cyfleoedd posib’ sy’n dod yn sgil Brexit, gan sicrhau eu bod yn gofyn y cwestiynau cywir yn lleol ac yn rhoi cynlluniau cadarn ar waith ar ran eu cymunedau a’u busnesau. 


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30