Gwasanaeth Ieuenctid

Ystyr Gwasanaeth Ieuenctid Cymru yw'r fframwaith ar gyfer cyflawni gwaith ymhlith yr ifainc trwy naill ai'r awdurdodau lleol, y mudiadau gwirfoddol sy'n ymwneud â'r ifainc neu brosiectau annibynnol lleol.

Hanfod gwaith ieuenctid yw addysgu a datblygu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed (yn arbennig y rhai rhwng 13 a 19 oed) o safbwynt cymdeithasol a phersonol fel ei gilydd. Mae gwaith o'r fath yn mynd rhagddo trwy amryw gyfryngau megis: clybiau ieuenctid; canolfannau preswyl; canolfannau hysbysu, cynghori a chwnsela; ar y strydoedd; amryw fannau cyhoeddus lle bydd pobl ifanc yn cwrdd; prosiectau am faterion penodol.

Mae gwaith ieuenctid yn alwedigaeth ac iddi ei fframwaith cymwysterau a'i safonau ei hun. Mae'r awdurdodau lleol yn ymwneud â'r maes ers y 1930au ac mae rôl bwysig iddyn nhw o ran cynnig gwasanaethau cymorth i'r ifainc.

Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru (2014 - 2018) Llywodraeth Cymru fis Chwefror 2014. Mae’n pennu’r delfryd ar gyfer gwaith ieuenctid rhwng 2014 a 2018 ac yn atgyfnerthu manteision gwasanaethau sydd ar gael i bawb beth bynnag fo’i gefndir a’i amgylchiadau.

Yn ogystal â bod o les ynglyn â chynnig lleoedd diogel i ymlacio a chael hwyl ynddyn nhw, mae gwasanaethau sydd ar gael i bawb yn cynnig lloches lle gall pobl allai fod yn agored i niwed gael gafael ar ragor o gymorth. Mae’r medrau personol a chymdeithasol sy’n deillio o raglenni ieuenctid yn hanfodol i bobl ifanc o bob gallu ynglyn â gweithio yn y dyfodol a chymryd rhan yn y gymuned.

Yn ôl y strategaeth, mae sefyllfa a medrau gwaith ieuenctid yn ddelfrydol o ran cynnig ‘gweithiwr arweiniol’ ar gyfer nifer o bobl ifanc yn rhan o Fframwaith Ymgysylltu a Chynnydd Ieuenctid Ar ben hynny, mae’n argymell sefydlu fframwaith deilliannau gwladol a chylch cynghori gweinidogion yn ogystal â chynyddu nifer y bobl ifanc sy’n manteisio ar waith ieuenctid, hybu cydnabyddiaeth o’r hyn maen nhw’n ei gyflawni a gwella safon gwaith ieuenctid yn ôl Nod Ansawdd Sefydliadau Gwaith Ieuenctid. 

Ymgysylltu a Datblygiad Ieuenctid

Mae Cynllun Gweithredu Ymgysylltu a Chynnydd Ieuenctid (2013) yn ganllawiau anstatudol yn ôl chwe phrif elfen:

  • Adnabod pobl ifanc mae perygl y byddan nhw’n cefnu ar y gymdeithas
  • Trefnu a chydlynu cymorth yn well
  • Olrhain a phontio cryfach trwy’r gyfundrefn er lles pobl ifanc
  • Gofalu bod yr hyn sydd ar gael yn diwallu anghenion pobl ifanc
  • Cryfhau medrau a chyfleoedd i’w cyflogi
  • Rhagor o atebolrwydd er lles pobl ifanc

Prif fyrdwn y cynllun yw y bydd awdurdodau lleol yn cydweithio â’u partneriaid dros ddwy flynedd i gwtogi ar nifer y bobl ifanc sydd heb astudio, weithio na chael eu hyfforddi. Bydd swyddog arweiniol ar gael i’w helpu nhw trwy’r broses.

Rhoi’r Warant Ieuenctid ar Waith yng Nghymru

Un o brif rannau’r fframwaith yw Gwarant yr Ifainc sef cynnig, derbyn a dechrau cwrs addysg neu hyfforddiant addas i rywun 16 oed sydd newydd adael addysg orfodol.

Rhan bwysig o’r cynnig newydd fydd prosbectws y meysydd sy’n gyffredin lle bydd pobl ifanc yn gallu gweld y dewisiadau ynglyn â dysgu ar ôl troi’n 16 oed a manteisio ar gynghorion a chanllawiau am yrfaoedd. 

Hanfod y berthynas â phobl ifanc yw eu bod yn ymwneud â hi o'u gwirfodd yn ôl pedwar piler y Datganiad o Gwrícwlwm Gwaith Ieuenctid Cymru – addysgu, mynegi, cyfranogi a grymuso.

'Mae rôl hanfodol i'r gwasanaeth ieuenctid gwladol ynglyn â rhoi amrywiaeth helaeth o wybodaeth a chyfleoedd achrededig i bobl ifanc i'w galluogi nhw i gymryd rhan yng ngweithgareddau eu cymunedau.' Llwybrau Dysgu 14-19, 2004.


Dolenni: Llywodraeth Cymru / Ystadegau - Gwasanaeth Ieuenctid / ETS Cymru Wales / Youth Work National Occupational Standards


Mae rhagor o wybodaeth gan: Tim Opie

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30