Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

Ers ei sefydlu yn 2001, mae Partneriaeth Strategol Materion Mewnfudo Cymru ar gyfer ffoaduriaid, mewnfudwyr a’r rhai sy'n gofyn am loches wedi cydweithio â’r sectorau statudol, gwirfoddol, cymunedol a phreifat i arwain materion mewnfudo yn strategol, eu cydlynu a chynghori amdanyn nhw. Mae partneriaethau cyffelyb yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a phob un o ranbarthau Lloegr i gynnal isadeiledd gwladol.

Mae staff y bartneriaeth yn gweithio dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) i adlewyrchu’r rôl dros faterion mewnfudo Cymru gyfan, cydweithio'n agosach a'r 22 awdurdod lleol a chryfhau'r cysylltiadau â strwythurau gwleidyddol a blaenoriaethau byd llywodraeth leol ym mhob bro. Yn y tîm ar hyn o bryd:

 • Anne Hubbard - Cyfarwyddwraig
 • Emma Maher - Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid Cymru
 • Sabina Hussain - Cydlynydd Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches - Cymru 
 • Erica Williams - Cydlynydd SSIE
 • Pat Westow - Gweinyddwr Partneriaeth

Dyma nodau'r bartneriaeth:

 • Hwyluso cydweithio a thrafod ymhlith Asiantaeth Teithebau a Mewnfudo’r DG, cyrff llywodraeth wladol, rhanbarthol a lleol, cyrff anstatudol a budd-ddalwyr rhanbarthol a lleol fel y bydd modd pennu ffordd strategol o hyrwyddo manteision ailgartrefu ffoaduriaid a lleddfu unrhyw effeithiau niweidiol
 • Helpu i lunio polisïau gwladol a lleol ynglŷn â mewnfudo, a'u rhoi nhw ar waith
 • Cydweithio â phartneriaid lleol i lunio a goruchwylio trefniadau rhoi gwasanaethau sy'n diwallu anghenion ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mewnfudwyr ym mhob bro, gan drefnu cydgysylltu amlasiantaethol
 • Gweithredu’n ddolen gyswllt rhwng y Swyddfa Gartref ag amryw adrannau a phartneriaid rhanbarthol/gwladol eraill

Mae Bwrdd Gweithredu Partneriaeth Strategol Materion Mewnfudo Cymru fydd yn cwrdd bob tri mis er mwyn:

 • gofalu bod ffordd gydlynol o drin a thrafod materion mewnfudo
 • lledaenu gwybodaeth ac arferion da

Y Cyng Susan Elsmore yw cadeirydd y bwrdd sy’n cynnwys aelodau etholedig a swyddogion uwch o amryw awdurdodau lleol yng Nghymru.

Porthol Materion Mewnfudo Cymru

Cewch chi gofrestru yma ar gyfer Porthol Materion Mewnfudo Cymru lle mae’r holl ddata am faterion mewnfudo am y tro cyntaf ar un wefan hawdd ei defnyddio sy’n rhoi amrediad o wybodaeth a data dwyieithog am fewnfudo a’i gyd-destun ar ffurfiau tablau a mapiau.


Dolenni (Mudiadau): Displaced People in Action / Local Government Association / UK Visas and Immigration / Knowledge Hub / British Red Cross (Saesneg yn unig)

Dolenni (Ailgartrefu): Home Office Resettlement Policy Statement / WSMP: Syrian vulnerable persons relocation scheme toolkit / All Wales Multi-Agnecy: Age assessment of unaccompanied asylum seeking children toolkit / Community sponsorship: how you can make it happen (Saesneg yn unig)

Dolenni (Adroddiadau): British Red Cross: A Healthy Start? Experiences of pregnant refugee and asylum seeking women in Scotland (Saesneg yn unig) / British Red Cross: Voices of strength an pain - Impacts of separation, loss and trauma on the health and wellbeing of reuniting families (Saesneg yn unig)

Dolenni (Eraill): Caethwasiaeth Modern - Papur Briffio Polisi (Mawrth 2018)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Anne Hubbard

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30