Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

Ers ei sefydlu yn 2001, mae Partneriaeth Strategol Materion Mewnfudo Cymru ar gyfer ffoaduriaid, mewnfudwyr a’r rhai sy'n gofyn am loches wedi cydweithio â’r sectorau statudol, gwirfoddol, cymunedol a phreifat i arwain materion mewnfudo yn strategol, eu cydlynu a chynghori amdanyn nhw. Mae partneriaethau cyffelyb yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a phob un o ranbarthau Lloegr i gynnal isadeiledd gwladol.

Mae staff y bartneriaeth yn gweithio dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) i adlewyrchu’r rôl dros faterion mewnfudo Cymru gyfan, cydweithio'n agosach a'r 22 awdurdod lleol a chryfhau'r cysylltiadau â strwythurau gwleidyddol a blaenoriaethau byd llywodraeth leol ym mhob bro. Yn y tîm ar hyn o bryd:

 • Anne Hubbard - Cyfarwyddwraig
 • Emma Maher - Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid Cymru
 • Sabina Hussain - Cydlynydd Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches - Cymru 
 • Erica Williams - Cydlynydd SSIE
 • Pat Westow - Gweinyddwr Partneriaeth

Dyma nodau'r bartneriaeth:

 • Hwyluso cydweithio a thrafod ymhlith Asiantaeth Teithebau a Mewnfudo’r DG, cyrff llywodraeth wladol, rhanbarthol a lleol, cyrff anstatudol a budd-ddalwyr rhanbarthol a lleol fel y bydd modd pennu ffordd strategol o hyrwyddo manteision ailgartrefu ffoaduriaid a lleddfu unrhyw effeithiau niweidiol
 • Helpu i lunio polisïau gwladol a lleol ynglŷn â mewnfudo, a'u rhoi nhw ar waith
 • Cydweithio â phartneriaid lleol i lunio a goruchwylio trefniadau rhoi gwasanaethau sy'n diwallu anghenion ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mewnfudwyr ym mhob bro, gan drefnu cydgysylltu amlasiantaethol
 • Gweithredu’n ddolen gyswllt rhwng y Swyddfa Gartref ag amryw adrannau a phartneriaid rhanbarthol/gwladol eraill

Mae Bwrdd Gweithredu Partneriaeth Strategol Materion Mewnfudo Cymru fydd yn cwrdd bob tri mis er mwyn:

 • gofalu bod ffordd gydlynol o drin a thrafod materion mewnfudo
 • lledaenu gwybodaeth ac arferion da

Y Cyng Susan Elsmore yw cadeirydd y bwrdd sy’n cynnwys aelodau etholedig a swyddogion uwch o amryw awdurdodau lleol yng Nghymru.

Porthol Materion Mewnfudo Cymru

Cewch chi gofrestru yma ar gyfer Porthol Materion Mewnfudo Cymru lle mae’r holl ddata am faterion mewnfudo am y tro cyntaf ar un wefan hawdd ei defnyddio sy’n rhoi amrediad o wybodaeth a data dwyieithog am fewnfudo a’i gyd-destun ar ffurfiau tablau a mapiau.

Pecyn Cymorth Cynllun Ailgartrefu Pobl Fregus o Syria

Mae pecyn cymorth Cynllun  Ailgartrefu Syriaid yn amlinellu’r camau allweddol y dylai awdurdodau lleol eu cymryd i sefydlu strwythur aml ei feysydd a’i asiantaethau ac ymgysylltu â’r partneriaid iawn i asesu priodoldeb, hygyrchedd ac argaeledd gwasanaethau sy’n hanfodol i ailgartrefu ffoaduriaid o Syria.  Mae wedi’i lunio ar gyfer ardaloedd lle nad oes strwythur eisoes, er bod modd ei addasu ar gyfer rhai cyfredol, hefyd. Cliciwch yma  

Asesu Oedran Plant ar eu Pen eu Hunain yn ceisio Lloches - Pecyn Cymorth Amlasiantaeth Cymru Gyfan

Er ei fod wedi’i anelu’n bennaf ar gyfer ymarferwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’r pecyn cymorth asesu oedran Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru wedi’i gynllunio er mwyn galluogi bod asesiad cyfannol, amlasiantaeth yn cael ei gynnal, gydag arweiniad gan Weithwyr Cymdeithasol, yr Heddlu, UKVI ac asiantaethau eraill sy’n cyd-weithio, ac mae'n cynnwys yr arferion gorau am asesu oedran o amrywiaeth o ffynonellau. UK Visas & Immigration (UKVI) gomisiynodd y Pecyn Cymorth a chafodd ei ddatblygu gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Click here (Saesneg yn unig)


Dolenni (Mudiadau):

Dolenni (Ailgartrefu):

Dolenni (Adroddiadau):

Dolenni (Eraill):


Mae rhagor o wybodaeth gan: Anne Hubbard

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30