Maniffesto CLlLC ar gyfer Lleoliaeth

Mae cynghorau wedi dangos hyblygrwydd, arloesedd, cadernid ac ymatebolrwydd yn ystod pandemig COVID. Mae’r argyfwng wedi dangos gallu cynghorau i ymateb ac wedi cadarnhau pwysigrwydd sybsidiaredd a lleoliaeth, gydag aelodau etholedig a’r gweithlu â’u gwreiddiau’n ddwfn yn eu cymunedau lleol. 

Dyma pam ein bod yn gwthio maniffesto mentrus ar gyfer lleoliaeth cyn etholiadau’r Senedd, gan nodi ein blaenoriaethau i gyflawni canlyniadau gwell a mwy cynaliadwy ar gyfer ein cymunedau.

Gall canolbwyntio ar wasanaethau ataliol, gyda mwy o hyblygrwydd i ymateb i anghenion lleol, alluogi cynghorau i:

  • hyrwyddo lles ac annog cymunedau iach, cynaliadwy a bywiog
  • gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc a dysgwyr
  • sicrhau gwasanaethau gofal cymdeithasol cynaliadwy o ansawdd da ar gyfer y dyfodol
  • creu cartrefi o ansawdd da a chymunedau mwy diogel i bobl fyw a gweithio ynddynt
  • cefnogi twf cynhwysol cynaliadwy ac adferiad gwyrdd yn dilyn COVID

Mae CLlLC yn credu y bydd fframwaith lleol, sy’n seiliedig ar egwyddorion partneriaeth, parch a sybsidiaredd gyda chynghorau’n cael eu hannog a’u cymeradwyo, gan dderbyn cyllid teg a rhyddid lleol, yn arwain at ganlyniad gwell ar gyfer ein cymunedau amrywiol a darpariaeth uchelgeisiau’r Senedd ar gyfer Cymru.

Rydym yn cyflwyno ein maniffesto i chi.

Yn gywir,

Cyng Andrew Morgan    

Arweinydd CLlLC

Cyng Emlyn Dole

Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC

Cyng Peter Fox OBE   

Arweinydd Grŵp Ceidwadwyr CLlLC

Cyng Hugh Evans OBE

Arweinydd Grŵp Annibynnol CLlLC

 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30