Adnoddau - Adroddiadau CLlLC

Y newyddion diweddaraf ar Brexit - Gweler yr adroddiad yma / Gweler yr atodiad yma (Saesneg yn unig)

Cyflwynwyd i Bwrdd Gweithredu CLlLC ar 27 Medi 2019

  • Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r datblygiadau diweddaraf ar y gwaith sydd wedi cael eu gwneud gan awdurdodau lleol i baratoi ar gyfer yr amrywiaeth o canlyniadau posib Brexit, gan gynnwys Brexit heb gytundeb.

Y newyddion diweddaraf ar Brexit - Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

Cyflwynwyd i Bwrdd Gweithredu CLlLC ar 19 Gorffennaf 2019

  • Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o’r datblygiadau diweddaraf yn ymwneud â Brexit yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr heriau sy’n wynebu awdurdodau lleol a’r camau paratoadol a gaiff eu cymryd.

Ymweliad Cynrychiolwyr CLlLC i Gernyw - Brexit: Paratoadau Llywodraeth Leol a Goblygiadau ar gyfer Economïau Rhanbarthol a Gwledig ar ôl Brexit - Gweler yr adroddiad canlyniad yma

Ymweliad Cynrychiolwyr CLlLC i Gernyw - 31 Ionawr / 01 Chwefror 2019

  • Trefnwyd yr ymweliad gyda Chyngor Cernyw i gyfnewid safbwyntiau a gwybodaeth ar barodrwydd Llywodraeth Leol ar gyfer Brexit; cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Pysgodfeydd, Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig; cysylltiadau gydag Ewrop ar ôl Brexit; a’r safbwyntiau presennol ar gynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer cyllid datblygu rhanbarthol a pholisi (gan ddisodli arian yr UE).

Y newyddion diweddaraf ar Brexit - Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

Cyflwynwyd i Is-bwyllgor Rheoli CLlLC ar 22 Chwefror 2019

  • Mae’r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch datblygiadau cyffredinol Brexit, cynnig sydd wedi’i gyflwyno gan CLlLC ar ran pob Awdurdod Lleol i Gronfa Bontio’r UE Llywodraeth Cymru a Phanel Ymgynghorol Paratoadau Brexit a sefydlwyd rhwng Llywodraeth Cymru, CLlLC ac awdurdodau lleol. 

Diweddariad ar Brexit ac adborth o’r drafodaeth yn y Cyngor Partneriaeth - Gweler y papur yma (Saesneg yn unig)

Cyflwynwyd i Fwrdd Gweithredol CLlLC ar 25 Ionawr 2019

  • Dyma'r diweddaraf yn y gyfres o adroddiadau i Fwrdd Gweithredu WLGA a Chyngor, cynhyrchiad fel mae digwyddiadau Brexit wedi datblygu

Camau gweithredu yn dilyn Ymweliad Dirprwyaeth CLlLC â Brwsel 8-10 Hydref 2018 – Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

Cyflwynwyd i Fwrdd Gweithredol CLlLC ar 26 Hydref 2018

  • Darparu Aelodau ag adborth o ymweliad dirprwyaeth CLlLC â Brwsel, ac amlygu’r prif negeseuon a chamau gweithredu yn deillio o’r trafodaethau a gynhaliwyd.

Papur Polisi Cymdeithas Llywodraeth Leol Gogledd Iwerddon (NILGA) – Adroddiad Deilliant Ymweliad Dirprwyaeth â Chymru (Bargeinion Dinesig a Thwf mewn Ymarfer) 15-16 Tachwedd 2018 – Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

  • Ymwelodd dirprwyaeth NILGA o aelodau etholedig a swyddogion o ddeg o gynghorau Gogledd Iwerddon â Cymru ar wahoddiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, er mwyn archwilio a dysgu o’r broses yn ymwneud â Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf a allai fod yn berthnasol i gynghorau yng Ngogledd Iwerddon. Archwiliodd y grŵp hefyd gyfleoedd o ran cyllid ôl-Frexit (yn cynnwys opsiynau yn lle Cyllid yr UE), gwaith tuag at gydlyniad rhanbarthol datblygu economaidd yng Nghymru, a rôl cynghorau mewn llunio lle.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30