Cyfryngau cymdeithasol a cham-drin ar-lein

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn declyn pwerus i gynghorwyr. Maent yn eu helpu i ymgysylltu â chymunedau, codi ymwybyddiaeth o faterion cymunedol, digwyddiadau neu fentrau’r cyngor, yn ogystal â cheisio barn a chael adborth. Fodd bynnag, mae elfen negyddol i’r cyfryngau cymdeithasol; nid yw gwleidyddion, yn enwedig menywod, erioed wedi wynebu cynifer o achosion o gam-drin a bwlio ar-lein, ac maent yn aml yn derbyn negeseuon annerbyniol, annymunol a bygythiol. Mae'r Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlLC) wedi cynhyrchu y canllawiau isod ar gyfer aelodau i helpu nhw ateb y heriau ac i aros yn ddiolgel ar-lein:

Cyfryngau cymdeithasol - Canllaw i Gynghorwyr

Canllaw yw hwn ar gyfer cynghorwyr a hoffai ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel arf i rannu gwybodaeth, agor trafodaethau newydd â phobl yn eu cymuned a’r tu hwnt, ac ennyn diddordeb eu hetholaeth mewn sgwrs ddwy ffordd gynhyrchiol.

Agor y ddolen yma


Ymdrin ag achosion o gam-drin ar-lein - Canllaw i Gynghorwyr

Mae’r canllaw hwn yn rhoi cyngor ynghylch sut i reoli achosion o gam-drin neu aflonyddwch ar-lein neu roi gwybod amdanynt. Mae hefyd yn sôn am adnoddau ar-lein fydd yn eich arwain drwy’r broses o atal, tawelu, cuddio neu roi gwybod am sylwadau ar-lein, yn ogystal â rhoi’r gorau i fod yn ‘ffrind’ i’r sawl a anfonodd y sylw.

Agor y ddolen yma


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30