Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant - Llywodraeth Leol

Cynghorau

 1. Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 2. Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr
 3. Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 4. Cyngor Caerdydd
 5. Cyngor Sir Gâr
 6. Cyngor Sir Ceredigion
 7. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 8. Cyngor Sir Ddinbych
 9. Cyngor Sir y Fflint
 10. Cyngor Gwynedd
 11. Cyngor Sir Ynys Môn
 12. Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 13. Cyngir Sir Fynwy
 14. Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
 15. Cyngor Dinas Casnewydd
 16. Cyngor Sir Penfro
 17. Cyngor Sir Powys
 18. Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 19. Cyngor Dinas a Sir Abertawe
 20. Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 21. Cyngor Bro Morgannwg
 22. Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Gwasanaethau Tan ac Achub a Pharciau Cenedlaethol

Mae pob un o dri pharc cenedlaethol a thri gwasanaeth tân ac achub Cymru wedi cyhoeddi cynllun strategol ar gyfer cydraddoldeb. Mae gofyn iddyn nhw wneud hynny yn ôl Rheoliadau ‘Dyletswyddau Statudol’ Cymru 2011 yn sgîl Deddf ‘Cydraddoldeb’ 2010. Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru fydd yn rheoleiddio’r modd y dylai pob cynllun weithredu. Mae’r cynlluniau’n gofyn i’w sefydliadau bennu nifer o amcanion i gael gwared ar anffafrio a hybu cyfleoedd cyfartal.

 

 


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30