Gwasanaethau Byw â Chymorth i Bobl sydd ag Anableddau Dysgu

Gwella Bywydau, Gwella Arfer

Mae’r sector anableddau dysgu wedi bod yn dod ynghyd dros gyfnod o ddeunaw mis i ddatblygu dogfen fframwaith a chanllawiau i helpu â rhoi arweiniad a gwella comisiynu.

Lansiwyd ar 5 Mawrth gyda sesiynau rhyngweithiol i roi bywyd i’r ddogfen a’i thorri i lawr yn gamau pendant i’r sector eu cymryd, rhoddodd y digwyddiad hefyd cyfle i fod ar ddechreuad rhywbeth sydd â’r gallu i chwyldroi gwasanaethau anabledd dysgu a rhoi rhyddid i’r rhai yr ydym yn eu cefnogi fod wrth graidd y gofal a’r gefnogaeth a roddir iddynt. Cefnogwyd gan Cymorth Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru 


Amcanion
 1. Ceisio cael ymrwymiad i newid mewn arferion comisiynu
 2. Sicrhau bod teuluoedd a defnyddwyr gwasanaeth wrth galon y broses
 3. Dylanwadu ar arferion comisiynu i ganolbwyntio ar 'fywyd da’
 4. Defnyddio enghreifftiau o arfer da i gael dylanwad ar newid
 5. Nodi cyfleoedd i sicrhau bod gweithredu’n gost-effeithiol a rhoi gwerth am arian yn bosib ochr yn ochr â dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Adnoddau
 • Canllaw (fersiwn lawn) - Agorwch y ddolen yma
 • Crynodeb gweithredol - Agorwch y ddolen yma 
 • Canllaw hawdd ei ddeall (crynodeb) - Agorwch y ddolen yma 
 • Cyflwyniad: Ai rhannu llety yw’r unig ateb, ac nid ar gyfer unigolion ag anghenion cymhleth? - Agorwch y ddolen yma (Saesneg yn unig)
 • Cyflwyniad: Caffael Arloesol a Blaengar - Agorwch y ddolen yma (Saesneg yn unig)
 • Cyd gynhyrchu: a yw'n rhy ddrud? - Agorwch y ddolen yma (Saesneg yn unig)

Dolen: A Guide to Accommodation in Conwy for Adults with Learning Disabilities (Saesneg yn unig) 


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30