Awdurdodau lleol a byrddau gwasanaethau cyhoeddus

Mae’r ddeddf wedi sefydlu bwrdd statudol o’r enw bwrdd y gwasanaethau cyhoeddus yn ardal pob awdurdod lleol.  Mae’r awdurdodau lleol yn aelodau o’r bwrdd ynghyd â’r bwrdd iechyd lleol, awdurdod tân ac achub yr ardal a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae modd gwahodd amryw bartneriaid eraill i gymryd rhan yng ngwaith y bwrdd yn ôl yr angen. Rhaid i bob bwrdd asesu cyflwr economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei fro a chyhoeddi canlyniadau’r asesu. Cyn pen blwyddyn wedi hynny, rhaid cyhoeddi cynllun llesiant fydd yn amlinellu amcanion lleol yn ôl nodau’r ddeddf ynghyd â modd eu cyflawni. Daw’r cynlluniau cyntaf cyn pen 12 mis ar ôl etholiadau cyntaf y cynghorau lleol ers sefydlu’r ddeddf. Cyn cyhoeddi ei gynllun, rhaid i fwrdd ymgynghori am o leiaf 12 wythnos. Rhaid llunio adroddiad o’r cynnydd cyn pen 14 mis ar ôl cyhoeddi’r cynllun, a phob blwyddyn wedyn.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30