Llywodraethu a Pherfformiad Corfforaethol

Cydbwyllgorau Corfforaethol

Cefnogi awdurdodau sy’n aelodau i sefydlu pa gefnogaeth sydd ei angen i gefnogi’r broses o sefydlu Cydbwyllgorau Corfforaethol.

 

Hunanasesiad

Mae’r Ddeddf yn sefydlu fframwaith deddfwriaethol newydd ar gyfer etholiadau, democratiaeth, llywodraethu a pherfformiad llywodraeth leol. Mae’r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyngor yng Nghymru barhau i adolygu, drwy hunanasesu, i ba raddau y mae’n bodloni’r ‘gofynion perfformiad’, hynny yw i ba raddau y maent:

 

  • yn gweithredu eu swyddogaethau  yn effeithiol
  • Yn defnyddio’u hadnoddau yn economaidd, yn effeithiol ac yn effeithlon
  • Y mae eu trefniadau llywodraethu yn effeithiol ar gyfer sicrhau’r uchod

 

Mae’r Ddeddf hefyd yn rhoi dyletswydd i gyhoeddi adroddiad yn nodi canlyniadau eu hunanasesiad unwaith ar gyfer pob blwyddyn ariannol.

 

 

Asesiadau Perfformiad Panel

Llunio a chytuno ar fframwaith a model ar gyfer asesiadau panel, a chyflwyno dau beilot o ddulliau asesu panel.

 

Cyfansoddiad Model Diwygiedig 

Gweithio gyda chyfreithwyr mewn Llywodraeth Leol er mwyn adolygu’r cyfansoddiad model cenedlaethol a chanllaw’r cyfansoddiad er mwyn ei addasu’n lleol. 

 

Ymgysylltu a Chyfranogiad Cyhoeddus

Hwyluso cyfnewidfa arfer da a chefnogaeth, cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Cefnogi gwaith sy’n ymwneud â datblygu Llawlyfr Democratiaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Data a Gwybodaeth

Gweithio gydag aelodau a Data Cymru i ddatblygu a chytuno ar set gyson o fesurau perfformiad craidd ar gyfer cynghorau Cymru ac adeiladu sgiliau data lleol, galluogrwydd a chapasiti o ran data agored, dadansoddi cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â’r cyhoedd.


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Jo Hendy:

jo.hendy@wlga.gov.uk

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30