Llywodraethu a Pherfformiad Corfforaethol

Cydbwyllgorau Corfforaethol

Cefnogi awdurdodau sy’n aelodau i sefydlu pa gefnogaeth sydd ei angen i gefnogi’r broses o sefydlu Cydbwyllgorau Corfforaethol.

 

Hunanasesiad

Llunio model sector ar gyfer herio a chefnogi hunanasesiad, yn cynnwys cydlynu herio a chefnogi cyfoedion lleol. Bydd y gwaith hunanasesu ac asesu'r panel yn cefnogi awdurdodau i ymgorffori eu dyletswyddau perfformiad newydd drwy Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Perfformiad a llywodraethu awdurdodau lleol: canllawiau statudol | LLYW.CYMRU

 

Asesiadau Perfformiad Panel

Llunio a chytuno ar fframwaith a model ar gyfer asesiadau panel, a chyflwyno dau beilot o ddulliau asesu panel.

 

Cyfansoddiad Model Diwygiedig 

Gweithio gyda chyfreithwyr mewn Llywodraeth Leol er mwyn adolygu’r cyfansoddiad model cenedlaethol a chanllaw’r cyfansoddiad er mwyn ei addasu’n lleol. 

 

Ymgysylltu a Chyfranogiad Cyhoeddus

hwyluso cyfnewidfa arfer da a chefnogaeth, cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Cefnogi gwaith sy’n ymwneud â datblygu Llawlyfr Democratiaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Data a Gwybodaeth

Gweithio gydag aelodau a Data Cymru i ddatblygu a chytuno ar set gyson o fesurau perfformiad craidd ar gyfer cynghorau Cymru ac adeiladu sgiliau data lleol, galluogrwydd a chapasiti o ran data agored, dadansoddi cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â’r cyhoedd.


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Daniel Hurford:

daniel.hurford@wlga.gov.uk

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30