Diogelwch Personol ar gyfer Aelodau

Prin yw'r achosion o drais yn erbyn ffigurau cyhoeddus, ond mae gan gynghorwyr rôl amlwg. Maen nhw’n ymwneud ag aelodau o'r gymuned drwy’r amser a gallen nhw gael eu cam-drin ar lafar neu'n ysgrifenedig. Gallen nhw gael eu haflonyddu, eu stelcian a’u cam-drin ar-lein. 

Felly, mae'n bwysig bod cynghorwyr yn deall y camau y dylen nhw eu cymryd i gadw eu hunain yn ddiogel. Bydd y tudalen yma i gynghorwyr yn eich cyfeirio at gymorth ac yn amlinellu rhai o’r camau y gallwch eu cymryd i leihau perygl a gwneud yn siŵr eich bod yn ddiogel.

Dylai cynghorwyr ofyn am arweiniad gan eu harweinwyr iechyd a diogelwch neu Benaethiaid y Gwasanaethau Democrataidd ynghylch y canllawiau penodol sydd ar waith yn lleol a bod yn ymwybodol o'r peryglon pan fyddwch yn:

  • Ymweld â phobl yn eu cartrefi
  • Ymdrîn â’r rhai sydd wedi galw heibio eich cartref
  • Cynnal cymorthfeydd
  • Teithio, boed ar gludiant cyhoeddus neu breifat, a phan fyddwch ar eich pen eich hun
  • Cyfathrebu ar-lein

Os oes gennych, yn rhinwedd eich rôl, bryder penodol neu’n teimlo eich bod mewn perygl, siaradwch â’ch cynghorydd iechyd a diogelwch, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd neu’r Swyddog Monitro. Gallech gael gafael ar hyfforddiant perthnasol neu offer diogelwch i’ch amddiffyn yn eich rôl.

 Adnoddau Defnyddiol

  • Diogelwch Personol - Canllaw i Gynghorwyr: Mae Uned Wybodaeth Llywodraeth Leol (LGIU) wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer cynghorwyr yn benodol sy’n trin a thrafod beth i’w wneud yn y sefyllfaoedd hyn, gweld dolen yma Am ragor o ganllaw cynhwysfawr, gweld dolen yma
  • Cyngor ynghylch Diogelwch Personol: Mae cyngor ardderchog ar gael ar-lein hefyd gan Ymddiriedolaeth Susie Lamplugh. Dyma rai enghreifftiau o’r pynciau trafod canfasio ac ymgyrchu, ymdrin ag ymddygiad ymosodol, stelcio, gweithio ar eich pen eich hun, larymau personol, troseddau casineb a diogelwch ar y rhyngrwyd, gweld dolen yma
  • Camdriniaeth Ar-lein - Canllaw i Gynghorwyr: Mae WLGA wedi cyhoeddi canllaw ynghylch sut i fynd i’r afael â cham-drin ar-lein, gweld dolen yma
  • Canllaw am sut i fod yn ddiogel ar-lein: Mae rhagor o wybodaeth am ddiogelwch ar-lein ar gael ar wefan, Get Safe Online, a gefnogir gan y llywodraeth. Mae’n cwmpasu pob agwedd, gan gynnwys diogelu eich dyfeisiau, rhwydweithio cymdeithasol a diogelwch gwybodaeth, gweld dolen yma
  • Canllaw ynghylch Sut i Adnabod Bygythiadau Terfysgol - Mae gan y swyddfa gwrth-derfysgaeth genedlaethol wybodaeth ddefnyddiol am beth i’w wneud gyda phecynnau amheus a’r camau i’w cymryd os oes bygythiadau terfysgol, gweld dolen yma

Os nad ydych yn gwbl siŵr pa gamau i’w cymryd i gadw eich hun yn ddiogel, gofynnwch am gymorth gan eich cynghorydd iechyd a diogelwch neu Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30