Gadael Trefn Cyfrifon Cyllid y Tai

Ymgyrchodd WLGA a’r awdurdodau lleol dros ddirwyn Trefn Cyfrifon Cyllid y Tai i ben am flynyddoedd lawer. Ym mis Mehefin 2013, daeth Llywodraeth Cymru a Thrysorlys San Steffan i gytundeb o’r diwedd.  Yn ôl amodau’r cytundeb, byddai pob awdurdod lleol a chanddo dai yng Nghymru (11) yn cael gadael y drefn a dechrau ei ariannu ei hun.

Dyma rai o'r prif bwyntiau i'w nodi:

  • Byddai rhaid i bob awdurdod tai lleol roi tâl i gael gadael y drefn
  • Yn hytrach na rhoi £73 miliwn i’r Trysorlys bob blwyddyn, byddai rhaid rhoi £40 miliwn er y byddai llog ar y swm hwnnw, yn ôl gofyn y Trysorlys y dylai’r cytundeb fod yn un niwtral dros y tymor hir o safbwynt ariannol
  • Ychydig cyn y dyddiad y cytunwyd arno pan fyddai’r 11 awdurdod lleol yn gadael yr hen drefn, byddai’r Trysorlys yn pennu’r swm terfynol i’w roi fel y gallai awdurdodau tai lleol weld faint o arian y byddai angen ei gael ar fenthyg, pa fath o fenthyciad ac am faint o amser yn ôl strategaeth rheoli eu coffrau a’u cynlluniau busnes cyfredol
  • Mynnodd y Trysorlys i’r awdurdodau tai lleol godi arian ar fenthyg trwy Fwrdd Benthyciadau’r Gweithiau Cyhoeddus fel y gallen nhw roi’r taliadau terfynol iddo
  • I gadw trefn ar fenthyca yn y sector cyhoeddus, dywedodd Trysorlys EM na fyddai’r un awdurdod tai lleol yn derbyn mwy nag £1.85 biliwn ar fenthyg

Fe ymgynghorodd Llywodraeth Cymru â’r 11 awdurdod ac WLGA fis Mai 2014 ynglŷn â’r taliadau terfynol a’r uchafswm.

Mae’r 11 awdurdod lleol sy’n berchen ar dai o hyd yng Nghymru yn eu hariannu eu hunain ers mis Ebrill 2015.

In October 2018, the UK Government announced that the HRA borrowing caps would be lifted for local authorities. Welsh local authorities are currently discussing with Welsh Government the most appropriate method to bring existing voluntary agreements to an end which will remove the HRA borrowing caps in Wales.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jim McKirdle

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30