Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol – Rheoli Pwysau

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corff yn gweithredu yn ôl arferion gorau’r Deyrnas Gyfunol, tystiolaeth gyfoes berthnasol a safonau gwladol.  Llywodraeth Cymru sy’n cynnal y cynllun ar y cyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yr awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r byrddau iechyd lleol.

Prif nodau’r cynllun

  • Rhoi cyfleoedd i bobl ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol yn y gymuned yn ôl eu gallu ac yn unol â’r safonau gwladol.
  • Cynnig cynghorion priodol am faetheg ar y cyd ag ymborthegwyr a/neu gylchoedd achrededig ym maes colli pwysau.
  • Hyrwyddo’r syniad o golli pwysau mewn modd iach er lles meddwl a chorff pob client.
  • Cryfhau tuedd pob client i ymarfer am weddill ei einioes.

Safonau Ansawdd

  • Mae pob protocol a ddefnyddir yn y cynllun yn cyd-fynd â’r arferion gorau sy’n hysbys a’r canllawiau gwladol cyfredol.
  • Mae pob arbenigwr ymarfer sy’n ymwneud â’r cynllun wedi’i hyfforddi yn ôl Lefel 3 CGC. Bydd ganddo gymhwyster sy’n cyd-fynd â safon alwedigaethol D449 (gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio).  Bydd wedi ennill Tystysgrif Rheoli Pwysau (Lefel 4) neu’n astudio ar ei chyfer, a bydd wedi cwblhau cwrs maetheg Rhwydwaith y Colegau Agored (Lefel 2) hefyd.
  • Mae gan bob arbenigwr ymarfer yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac mae pob un ar Gofrestr yr Arbenigwyr Ymarfer, hefyd.

Meini Prawf Derbyn

Mae’r cynllun ar gyfer clientiaid ac iddynt sgôr dros 30 yn ôl mynegai màs y corff lle bo angen colli pwysau ac ymarfer.

Bydd angen i arbenigwr iechyd eu hasesu a’u hatgyfeirio i ofalu y byddan nhw’n addas i gynllun yn y gymuned ac wedi cytuno i fynychu cwrs maetheg ‘Foodwise4 Life’ am wyth wythnos. Efallai y bydd rhai wedi defnyddio gwasanaethau ymbortheg neu’n parhau i’w ddefnyddio.  Os felly, cofnodir hynny ar y ffurflenni atgyfeirio.

Cyflwyno Rhaglen Foodwise am Oes

Mae 'Foodwise am Oes' yn rhaglen wyth wythnos sydd wedi’i llunio gan ymborthegwyr yn y gymuned. Mae’n addas i’w chynnal gan bobl sydd wedi’u hyfforddi yn ôl Lefel 2 Agored Cymru ac wedi mynd i ddiwrnod hwyluso o dan oruchwyliaeth ymborthegwyr. Bydd ymborthegwyr yn archwilio gwaith tiwtoriaid ar gyfer diogelu ansawdd, hefyd.

Mae’r rhaglen ar gael yn ardaloedd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol sy’n ymwneud â rhaglen colli pwysau’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar yr amod bob pobl wedi mynychu’r sesiynau ymarfer.


Dolen: Foodwise am Oes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30