Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru

 

Yn dilyn blwyddyn gyfan o ddarparu gweithgareddau ar-lein i’n hatgyfeiriadau presennol, rydym yn falch o’ch hysbysu y bydd y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn ail-agor i atgyfeiriadau newydd.

 

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu darparu i weithwyr iechyd proffesiynol eich ardal leol gan gydlynydd Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yr awdurdod lleol. Bydd y manylion hyn yn rhoi gwybodaeth ynghylch pryd fydd eu hardal yn barod i dderbyn atgyfeiriadau newydd a beth fydd eu cynnig fel rhan o ddarpariaeth gyfunol o weithgareddau ar-lein, dan do ac yn yr awyr agored.

 

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall y dull hwn ei achosi, ond rydym yn ailddechrau gyda’r camau hyn i sicrhau bod y mesurau cadw pellter cymdeithasol priodol ar waith. Mae hyn yn ein galluogi i ddiogelu iechyd a lles, chi, cyfranogwyr Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, yn ogystal â’r staff sy’n darparu’r rhaglen. 

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â’ch Cydlynydd Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff lleol

 

Braslun

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn gynllun a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru a reolir yn ganolog gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru drwy weithio mewn partneriaeth gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae wedi bod yn weithredol ers Gorffennaf 2007.

 

Mae’r Cynllun yn weithredol yn ardal y 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru i safoni cyfleoedd atgyfeirio i ymarfer ar draws pob Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd Lleol. Mae’r Cynllun yn ymyrraeth iechyd ar sail tystiolaeth sy’n cynnwys gweithgarwch corfforol a newid ymddygiad, mae’n cefnogi cleientiaid i wneud a chynnal dewisiadau ffordd o fyw iachach fydd yn gwella eu iechyd a’u lles.

 

Nod y Cynllun yw lleihau’r anghydraddoldebau mewn salwch drwy ddarparu mynediad i weithgarwch corfforol wedi’i deilwra a’i oruchwylio. Y boblogaeth darged yw 16+ oed nad ydynt yn arfer bod yn gorfforol egnïol ac maent mewn perygl o neu yn profi cyflwr iechyd cronig tymor hir. Mae’r Cynllun wedi’i ddylunio i roi cyfleoedd i ymarfer sy’n hwyl, yn cynnig boddhad y gellir ei gynnwys mewn bywyd bob dydd.

Cwestiynau Cyffredin

Sut mae manteisio ar y gwasanaeth?

Bydd rhaid cael eich atgyfeirio gan arbenigwr iechyd (meddyg teulu, nyrs meddygfa neu ffisiotherapydd sy’n ymwneud â’r clefyd dan sylw, fel arfer) a fydd yn cael cyrchu gwefan y cynllun. Gweler taflen / poster i’r cleifion isod am rhagor o wybodaeth:

 

 • Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol - Taflen - Agorwch y ddolen yma
 • Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol - Poster - Agorwch y ddolen yma

 

 • Gwybodaeth ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol - Agorwch y ddolen yma

 

Oes hawl gyda fi i gymryd rhan yn y cynllun?

Mae’r cynllun ar gyfer y rhai dros 16 oed sy’n dioddef â chlefyd parhaol neu a allai ddioddef â chlefyd o’r fath. Mae meini prawf penodol a bydd rhaid i’ch arbenigwr iechyd ofalu eich bod yn cyd-fynd â nhw.

 
Faint fydd y gost?

Mae’r pris wedi codi yn ddiweddar i’n helpu i gynnal y gwasanaeth. £2 y sesiwn yw’r pris ar hyn o bryd. Cytunir ar y pris ym mhob bro bob blwyddyn.

 

Am faint o amser?

Byddwch chi’n cymryd rhan yn y cynllun rhwng 4 a 32 wythnos yn ôl y rheswm dros eich atgyfeirio.  Bydd pob sesiwn tua un awr a bydd y gweithgareddau’n amrywio boed ymarfer yn y gampfa neu yn yr awyr agored. Mae disgwyl ichi fynychu’r sesiynau a dod i’r cyfweliadau dilynol ar ôl 16 a 52 wythnos. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau yn ôl faint o staff cymwysedig sydd ar gael.  I gyflwyno unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r cydlynydd lleol.

 

Beth yw manteision gweithgareddau corfforol?

Manteision i'r corff:

 • Bydd y galon a’r ysgyfaint yn gryfach ac yn fwy effeithlon
 • Bydd y cyhyrau’n gryfach
 • Bydd y cymalau’n gryfach
 • Mae modd lleddfu clefyd yr esgyrn brau
 • Gallech chi golli braster a phwysau diangen
 • Efallai y byddwch chi’n gallu ymlacio a chysgu’n haws
 • Gweithredu’n well yn y byd
 • Teimlo’n fwy effro ac egnïol
 • Sefyll ac eistedd yn dda
 • Helpu i gadw pwysedd eich gwaed ar lefel ddiogel
 • Helpu i osgoi clefyd y siwgr
 • Helpu i osgoi ceulo yn y gwaed
 • Helpu i barhau’n annibynnol yn hytrach na bod yn ddibynnol

 

Maneision ''r meddwl: (Dyma sylwadau rhai pobl)

 • “Rwy’n llai pryderus bellach”
 • “Mae rhagor o hyder a hunan-barch gyda fi”
 • “Mae gweithgareddau corfforol wedi fy helpu i roi’r gorau i ysmygu”
 • “Fe ges i dipyn o amser rhydd trwy’r sesiynau ymarfer”
 • “Mae fy ngwraig yn dweud fy mod yn llawer mwy hapusach”
 • “Rwyf i wedi ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb am fy iechyd”

 

Manteision cymdeithasol: (Dyma sylwadau rhai pobl)

 • “Fe ges i gyfle i gwrdd â phobl gyda’r un pryderon â fi”
 • “Rheswm da am adael y tŷ ac ymddiddori mewn rhywbeth newydd”
 • “Cyfle i hel ffrindiau a mwynhau sgwrsio gyda nhw”
 • “Rwy’n teimlo’n fwy heini a galla’ i chwarae’n hirach gyda’r wyrion bellach”

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar y cynllun, cysylltwch â chydlynydd lleol eich ardal neu Rheolwr Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff Jeannie Wyatt-William neu'r Swyddog Cefnogi Polisi Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff Elaine Scale

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30