Adsefydlu Ynghylch Clefyd Anadlu

Mae'r llwybr hwn ar gyfer cleifion a chanddyn nhw glefyd anadlu sydd wedi gorffen cwrs ailsefydlu ysgyfeiniol sylfaenol ac a hoffai barhau i ymarfer o dan oruchwyliaeth mewn rhaglen 32 wythnos a fydd yn eu hannog i gydio mewn gweithgareddau corfforol dros y tymor hir. Mae Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corfforol wedi'i seilio ar arferion gorau'r DG, y dystiolaeth ddiweddaraf a safonau gwladol. Mae'r cynllun o dan nawdd Llywodraeth y Cynulliad ac mae Sefydliad Ysgyfaint Prydain, Prifysgol Ysbyty Caerlŷr, Prifysgol Gorllewin Morgannwg, Prifysgol Loughborough, yr awdurdodau lleol, y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol a'r byrddau iechyd lleol yn ymwneud ag e, hefyd.

Prif nodau’r cynllun

  • Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion sydd wedi gorffen ailsefydlu ysgyfeiniol clinigol fel y gallan nhw ddechrau cwrs cymunedol. 
  • Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion sydd wedi gorffen cwrs ailsefydlu cymunedol fel y gallan nhw ymarfer yn annibynnol. 
  • Cynnig cyfleoedd i gleifion ymarfer yn y gymuned mewn modd diogel ac effeithiol, yn ôl safonau gwladol. 
  • Gwella iechyd corff a meddwl pob claf yn ogystal â’i les. 
  • Cryfhau tuedd cleifion i gydio mewn gweithgareddau corfforol dros y tymor hir.

Safonau ansawdd

Mae protocolau'r cynllun wedi'u llunio yn ôl yr arferion gorau sy'n hysbys a chanllawiau presennol Cymdeithas Clefydon y Frest Prydain, Cymdeithas Clefydon y Frest America a Chymdeithas Clefydon Anadlu Ewrop. Mae'r rhai sy'n goruchwylio'r ymarfer wedi'u hyfforddi yn ôl CGC Lefel 3. Ar ben hynny, mae gyda nhw gymhwyster yn unol â safon alwedigaethol D449 (gweithio gyda chleifion sydd wedi'u hatgyfeirio) a chymhwyster Hyfforddwr Ymarfer ynglŷn â Chlefyd Anadlu Parhaol. Maen nhw wedi'u hyswirio'n briodol ac maen nhw ar Gofrestr yr Arbenigwyr Ymarfer (REP’S).

Meini prawf ynglŷn â derbyn cleifion

Mae'r cynllun ar gyfer cleifion fu'n ymwneud ag ailsefydlu ysgyfeiniol yn yr ysbyty. Mae'n defnyddio arbenigwyr sydd â chymwysterau priodol, ynghyd â phrotocolau perthnasol, i gynnal proses ailsefydlu ddiogel ym mhob ardal. Felly, mae meini prawf ynglŷn â phwy sy'n cael cymryd rhan. Cyfrifoldeb y cydlynydd fydd gofalu bod y cleifion yn cyd-fynd â'r meini prawf a rhoi gwybod i'r sawl sydd wedi'u hatgyfeirio os nad ydyn nhw. Os yw cyflwr claf yn newid yn ystod y broses ac nad yw'n cyd-fynd â'r meini prawf mwyach, dylai'r sawl sy'n goruchwylio'r ymarfer roi gwybod i'r cydlynydd fel y gall gymryd y camau priodol.

  • Diben y meini prawf yw gofalu bod cleifion yn ymarfer yn ôl y lefel briodol. 
  • Mae gan bawb sy'n goruchwylio'r ymarfer gymhwyster Hyfforddwr Ymarfer ynglŷn â Chlefyd Anadlu Parhaol. Mae cwrs y cymhwyster hwnnw'n cyd-fynd â'r safonau gwladol. 
  • Mae pawb sy'n ymwneud â goruchwylio'r ymarfer ar Gofrestr yr Arbenigwyr Ymarfer ac mae gyda nhw yswiriant priodol.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30