CLiLC

 

Ein Nod

Safonau addysg gwladol ar waith yn lleol

Dysgu gydol oes

"Y ffordd orau o wella safonau addysg yw rhoi rhyddid i gynghorau lleol ymateb yn briodol ym mhob bro"

Y Cyng Ian Roberts
Llefarydd WLGA dros Addysg

 

 

Mae byd llywodraeth leol yn gweithredu ers lles y rhai sy’n dysgu trwy bennu’r safonau uchaf ar gyfer trefn eu haddysg.

Rydyn ni am godi safonau, gwella deilliannau a chwalu’r cyswllt rhwng tlodi a chyrhaeddiad – a hynny trwy partneriaeth gref y cynghorau a Llywodraeth Cymru.

Mae cynnydd eisoes. Mae’r cyflawniad yn arholiadau’r Safon Uwch a TGAU yn well nag erioed, mae’r gwella’n codi stêm ac mae safonau addysgol cyffredinol y wlad ar i fyny.

Boed Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ffyrdd newydd o gydweithio’n rhanbarthol neu gynnig gwasanaethau i’r ifanc, mae’r cynghorau lleol ar flaen y gad o hyd ynglŷn â gwella addysg yng Nghymru.

Rydyn ni o’r farn y dylai’r cynghorau lleol gael cyfle i wireddu uchelgeisiau Cymru ynglŷn â gwella’n barhaus trwy bennu cyllidebau a blaenoriaethau yn lleol.

Dylai addysg i’r rhai o dan 16 oed barhau ym maes llywodraeth leol, derbyn yr arian mae’n ei haeddu a chael ei llunio gan gynghorau sy’n atebol i bobl y fro.

Ar y cyd ag amrywiaeth helaeth o sefydliadau megis Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (ADEW), hoffen ni ddylanwadu ar bolisi addysg y wlad a pharhau i wella deilliannau er lles dysgwyr yng Nghymru.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Silvi Spiegel

Datganiadau i'r Wasg

Mae CLlLC heddiw wedi croesawu’r canlyniadau PISA diweddaraf, sy’n dangos gwelliant nodedig ymhob ardal o system addysg Cymru. Wedi’i gydlynu gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), mae PISA’n asesu dealltwriaeth a ...
Gwahoddir rhieni yn Ne Ddwyrain Cymru i fynychu unrhyw un o nifer o gyfarfodydd sy’n cael eu cynnal i ganfod barn ar y ddarpariaeth o wasanaethau synhwyraidd a chyfathrebu yn y rhanbarth, fel rhan o adolygiad annibynnol. Yn cael ei adnabod fel...
https://www.wlga.cymru/lifelong-learning