Adnoddau - Dangosfwrdd Cysylltiedig â Brexit Awdurdod Lleol

Mae dangosfwrdd Brexit wedi’i gynhyrchu i bob awdurdod lleol yng Nghymru gan Grant Thornton ac yn rhan o Raglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer awdurdodau lleol Cymru

Mae’r dangosfyrddau yn cynnwys nodweddion poblogaeth ac economaidd pob ardal ac yn dod gyda ‘mynegai bregusrwydd cymuned’ yn seiliedig ar ffactorau fel:

 • lefelau amddifadedd;
 • cymwysterau; a
 • chanran o bobl a gyflogir mewn galwedigaethau elfennol a ystyrir mewn perygl mwyaf

O fewn y proffiliau gwneir cysylltiadau â’r Pecyn Gwaith Brexit (sydd hefyd wedi’i gynhyrchu gan Grant Thornton) yn amlygu’r camau sy’n debygol o fod o bwysigrwydd arbennig.

Mae’n anochel gyda darlun lefel uchel ar gyfer ardaloedd awdurdod lleol cyfan, bod yn rhaid cymryd gofal, fel o fewn pob ardal mae yna amrywiadau hefyd.   

Bydd y dangosfyrddau gobeithio yn cynorthwyo awdurdodau lleol wrth bennu lle i dargedu eu hadnoddau prin, wrth iddynt ddatblygu eu cynlluniau wrth gefn. 

Cyfweliadau Diagnostig ag Awdurdodau Lleol yng Nghymru

 • Agorwch y ddolen yma 

Dangosfyrddau Brexit Rhanbarthol

 • Priffddinas-Ranbarth Caerdydd: Agorwch y ddolen yma 
 • Partneriaeth Ranbarthol Tyfu Canolbarth Cymru: Agorwch y ddolen yma 
 • Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru: Agorwch y ddolen yma 
 • Dinas-Ranbarth Bae Abertawe: Agorwch y ddolen yma 

Dangosfyrddau Cysylltiedig â Brexit Awdurdod Lleol

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Dinas Caerdydd:  Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Sir Ceredigion: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Sir Ddinbych: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Sir y Fflint: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Gwynedd: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Sir Ynys Môn: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngir Sir Fynwy: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Dinas Casnewydd: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Sir Benfro: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Sir Powys: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bro Morgannwg: Agorwch y ddolen yma 
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: Agorwch y ddolen yma 

Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30