Adnoddau - Pecyn gwaith parodrwydd am Brexit CLlLC/Grant Thornton

Mae awdurdodau lleol Cymru wastad wedi ymdopi ag ansicrwydd ac wynebu heriau ar ran cymunedau. Er bod canlyniad y trafodaethau Brexit yn dal yn ansicr, mae’n hanfodol bod cynghorau’n pennu llwybr i sicrhau bod gwasanaethau’n parhau i gael eu darparu a sicrhau’r canlyniadau gorau posib’ ar gyfer eu cymunedau a’u heconomïau lleol.

Mae’r pecyn gwaith wedi’i ddylunio i ddarparu dull cynhwysfawr a chyson i gefnogi Awdurdodau Lleol Cymru i ddeall a mynd i’r afael â goblygiadau Brexit yn lleol.

Wedi’i lunio mewn partneriaeth â Grant Thornton ac yn rhan o Raglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, bwriad y pecyn gwaith yw cefnogi gwleidyddion a swyddogion gweithredol lleol sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall y risgiau a’r cyfleoedd posib’ sy’n dod yn sgil Brexit, gan sicrhau eu bod yn gofyn y cwestiynau cywir yn lleol ac yn rhoi cynlluniau cadarn ar waith ar ran eu cymunedau a’u busnesau. 


Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30