CLILC

 

Awdurdodau lleol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r ddeddf yn gofyn i bob corff cyhoeddus ddatblygu mewn modd cynaladwy yn ôl saith nod cyffredinol y wlad.  At hynny, mae’n gofyn i bob corff cyhoeddus bennu a chyhoeddi set o amcanion er llesiant, cymryd camau rhesymol i’w cyflawni a chyhoeddi adroddiad blynyddol am y cynnydd.  Mae disgwyl y bydd datganiad o’r amcanion yng nghynllun corfforaethol pob awdurdod lleol ac y bydd adroddiad blynyddol o’r cynnydd yn rhan o adroddiad ehangach bob blwyddyn (yn hytrach na chael ei gyhoeddi ar wahân).  Rhaid pennu a chyhoeddi’r amcanion cyntaf erbyn 31ain Mawrth 2017 a’u hadolygu bob blwyddyn wedyn.

Yn ystod y cydweithio â’r awdurdodau lleol, mae WLGA wedi cyflawni amrywiaeth helaeth o orchwylion i ystyried trefniadau ar gyfer y ddeddf megis dulliau hunanasesu, cynllunio ar gyfer y dyfodol, buddsoddi ar gyfer y dyfodol, hyfforddi cynghorwyr, ystyried y goblygiadau i bwyllgorau craffu ac ateb y gofynion ynglŷn â chyflwyno adroddiadau.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

https://www.wlga.cymru/local-authorities-and-the-future-generations-act