Angen eglurder o ran amserlen dychwelyd ysgolion

Dydd Mercher, 17 Chwefror 2021

Mae llywodraeth leol yn galw ar Lywodraeth Cymru am fap ffordd clir ar gyfer dod a mwy o ddisgyblion nôl i’r ysgol pan fo’n ddiogel i wneud hynny.

Yn flaenorol, cyhoeddwyd cychwyn ar gynllun cam-wrth-gam gan Lywodraeth Cymru o’r wythnos yn cychwyn ddydd Llun 22 Chwefror. Mae CLlLC nawr yn chwilio am syniad clir am pryd y gall grwpiau eraill ddychwelyd i’r ysgol i ailgydio’n ddiogel mewn dysgu wyneb-i-wyneb.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts (Sir y Fflint), Llefarydd CLlLC dros Addysg:

“Trwy gydol yr argyfwng, mae llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth i flaenoriaethu addysg. Rydyn ni’n gwybod pa mor bryderus y bu’r flwyddyn ddiwethaf i’r holl ddysgwyr, yn enwedig y blynyddoedd hynny sydd wedi gweld asesiadau arferol yn cael eu tarfu o ganlyniad i’r argyfwng a sy’n edrych ymlaen i ddal i fyny gyda’u haddysg.

“Croesawn y ffaith bod dychwelyd plant i’r ysgol yn parhau i fod yn flaenoriaeth bennaf i Lywodraeth Cymru gan ei fod yn hollbwysig i addysg a datblygiad ein plant yn eu blynyddoedd ffurfiannol. Darparwyd eglurder gan y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf y cafodd ei groesawu gan ddysgwyr, eu teuluoedd, a staff mewn ysgolion. Mae’n bwysig rwan ein bod ni’n gweithio gyda’n gilydd i gael cynllun clir ynglyn â sut i ddychwelyd grwpiau a blynyddoedd eraill o ddisgyblion yn ôl i’r ysgol i ailddechrau dysgu wyneb-i-wyneb, pan fo cyfradd yr haint yn rhoi digon o hyblygrwydd i wneud hynny’n ddiogel, ac ar gyngor y Prif Swyddog Meddygol. Byddai cael cynllun o’r fath yn helpu i roi digon o amser i awdurdodau lleol ac ysgolion i baratoi, a byddai’n helpu i sicrhau staff, dysgwyr, a’u teuluoedd o’r ffordd ymlaen.”

-DIWEDD-

Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30