Posts in Category: Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Cludiant 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi prynu cerbydau ail-law i gadw hyblygrwydd o ran y fflyd wrth ganiatáu amser i archwilio dewisiadau / penderfyniadau ynghylch cerbydau Trydan neu Hydrogen.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru 

Comisiynodd CLlLC yr adolygiad hwn ar sefyllfa bresennol Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru fel rhan o’u Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad ac Adferiad i ddarparu gwybodaeth i’r unigolion hynny sy’n gweithio yn y maes polisi hwn; i nodi a rhannu ymarfer; a ffyrdd o gefnogi swyddogion ac aelodau sy’n gweithio yn y maes hwn.

 

Bwriad yr ymchwil yw llywio dull llywodraeth leol o ran symud tuag at y targed Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus a’r targed Carbon Sero Net 2050 i Gymru. Mae’r ymchwil wedi cael ei lunio i lywio gwaith ymarferwyr datgarboneiddio, uwch reolwyr, aelodau arweiniol a staff allweddol o fewn awdurdodau lleol sydd angen bod yn rhan o’r rhaglen ddatgarboneiddio. Bydd y gwaith hefyd yn llywio gwaith cenedlaethol Panel Strategaeth Datgarboneiddio Llywodraeth Leol.

 

Mae’r gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar yr agweddau canlynol o gynnydd yn y gwaith Cynllunio Datgarboneiddio, cynhyrchu, cyflawni, cwmpas ac uchelgais, trefniadau llywodraethu, natur yr ymyriadau yn y cynlluniau, mesur llinell sylfaen allyriadau nwyon tŷ gwydr ac anghenion cymorth. Roedd yr ymchwil yn defnyddio tystiolaeth ddogfennol a safbwyntiau ymarferwyr awdurdod lleol arbenigol i lywio’r canfyddiadau.

 

Roedd pob un o’r 22 awdurdod yn rhan o’r ymchwil hwn gyda dros 50 o unigolion yn rhan o drafodaethau unigol, trafodaethau grŵp a gweithdai rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2021.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30