Posts From Chwefror, 2014

Clod i Arweinydd Cyngor Caerdydd ar il ildio'r awenau 

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: “Mae WLGA yn nodi penderfyniad y Cynghorydd Heather Joyce i roi’r gorau i’w rôl yn Arweinydd Cyngor Caerdydd unwaith bod ei holynydd hi wedi’i ethol. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am y... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 28 Chwefror 2014 Categorïau: Newyddion

Mae'r amcangyfrifon cynnar yn awgrymu y bydd treth pob cyngor yn cynyddu o 4.2% ar gyfartaledd 

Gallai treth pob cyngor gynyddu o 4.2% ar gyfartaledd. Felly, bydd bil perchennog tŷ yn Nosbarth D yn codi o ryw £42 y flwyddyn, neu 80 ceiniog yr wythnos. Gan ymateb i’r dyfalu am y cynnydd yn nhreth pob cyngor, meddai llefarydd ar ran... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 26 Chwefror 2014 Categorïau: Newyddion

Llai o geisiadau am ganiat'd i adeiladu mewn ardaloedd sy'n agored i lifogydd 

Mae cynllunwyr lleol yn parhau i drafod ceisiadau a pherygl llifogydd gydag adeiladwyr, ac mae nifer y ceisiadau am ganiatâd i adeiladu mewn ardaloedd sy’n agored i lifogydd wedi gostwng. Gan ymateb i feirniadaeth bod cynghorau lleol yn parhau i ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 25 Chwefror 2014 Categorïau: Newyddion

Bydd penderfyniadau cyllidebol anodd yn effeithio ar bawb, nid dim ond pobl hŷn 

Mae cynghorau lleol yn cydweithio’n agos â’u cymunedau i bennu pa wasanaethau y dylen nhw eu blaenoriaethu. Un o’r blaenoriaethau o hyd yw diogelu carfanau sydd fwyaf agored i niwed. Gan ymateb i feirniadaeth y bydd toriadau yn y gwasanaethau... darllen mwy
 
Dydd Llun, 24 Chwefror 2014 Categorïau: Newyddion

Cais cynghorau lleol am gymorth ar gyfer costau llifogydd 

Bydd angen i gynghorau lleol a Llywodraeth Cymru gydweithio’n agos i dalu costau cynyddol y gwaith glanhau ac atgyweirio yn sgîl llifogydd. Gan ymateb i’r dyfalu am holl gostau’r gwaith yng Nghymru, meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 18 Chwefror 2014 Categorïau: Newyddion

Cynnydd o 250% yn nifer y ceisiadau am gymorth ar gyfer taliadau tai 

Mae cynghorau lleol Cymru yn gwneud eu gorau glas i roi cymorth ariannol dros dro i’r rhai mae ‘treth yr ystafelloedd gwely’ wedi effeithio arnyn nhw, yn arbennig y rhai mwyaf bregus eu sefyllfa. Mae WLGA wedi mynegi pryder am gynnydd nas... darllen mwy
 
Dydd Iau, 06 Chwefror 2014 Categorïau: Newyddion

Cais cynghorau lleol am ragor o eglurhad ynglŷn ag ariannu bysiau 

Mae’r cynghorau lleol a’u partneriaid wedi gofyn i Lywodraeth Cymru egluro’n fater o frys sut y bydd yn ariannu ac yn cynnal gwasanaethau bysiau yn y dyfodol. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Yn 2013-14, cymerodd... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Chwefror 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30