Posts From Ionawr, 2013

Cytundeb ffrwythau a llysiau i gwmnau lleol 

Mae 14 o gynghorau Cymru wedi rhoi hwb ariannol i bum cwmni lleol trwy roi iddyn nhw gytundeb sylweddol ar gyfer ffrwythau a llysiau ffres. Llywiodd Consortiwm Prynu Cymru bartneriaeth o awdurdodau lleol oedd yn cydweithio i hwyluso arbedion... darllen mwy
 
Dydd Iau, 31 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Mesur Gofal Cymdeithasol cyfle i newid 

Croesawodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) Fesur ‘Gofal Cymdeithasol a Lles’ Cymru heddiw yn gyfle i lunio cyfundrefn gynaladwy ym maes gofal cymdeithasol. Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Blant a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Diogelu cymunedau a chwmnau'r gogledd yn well 

Mae arweinyddion cynghorau Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam wedi ymrwymo'n gadarn i gydweithio â'i gilydd ynglŷn â blaenoriaethau gorfodi Llywodraeth Cymru er diogelwch y cyhoedd gan gynnwys rhannu gwybodaeth ac... darllen mwy
 
Dydd Llun, 28 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Cynnal gwasanaethau addysg Cymru yn y dyfodol 

Gan ymateb i gyhoeddiad Leighton Andrews AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, mae arweinyddion y 22 gyngor wedi pwysleisio mai addysg yw eu prif flaenoriaeth a bod byd llywodraeth leol am wella deilliannau addysgol plant a phobl ifanc a chodi... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Pwysigrwydd band eang i dwf Cymru 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi croesawu’r cyhoeddiad bod gwaith wedi dechrau i ddatblygu isadeiledd band eang cyflym yng Nghymru. Yn sgîl cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar, bydd Rhaglen ‘Superfast Cymru’ yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 22 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Arian ar gyfer budd-dal treth y cyngor 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi croesawu arian Llywodraeth Cymru i helpu’r rhai sy’n hawlio budd-dal treth y cyngor yn y wlad hon. Ar ôl i Lywodraeth San Steffan ddiwygio’r wladwriaeth les, fe fyddai’r rhai sy’n hawlio budd-dal ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 21 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Oes dinasyddiaeth ddigidol ar y gorwel 

Yn sgîl y cyhoeddiad bod bwriad i fuddsoddi bron £40 miliwn mewn gwasanaethau band eang ar gyfer ysgolion, mae’r cynghorau lleol ar flaen o gad o ran dysgu digidol. Bydd Grant ‘Dysgu yng Nghymru Ddigidol’ mae Llywodraeth Cymru newydd ei sefydlu... darllen mwy
 
Dydd Llun, 14 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Penderfyniadau anodd i'r cynghorau yn 2013 

A chynghorau Cymru wrthi’n cau pen y mwdwl ar eu cyllidebau ar gyfer 2013-14, mae WLGA wedi dweud y bydd yn fwyfwy anodd ateb y galw am wasanaethau cyhoeddus am fod llai a llai o arian ar gael. Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton, Dirprwy... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 11 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30