Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol


Braslun


Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corff ar waith trwy nawdd Iechyd Cyhoeddus Cymru ers 2007.  Bydd o les i’r rhai dros 16 oed sy’n dioddef â chlefyd parhaol neu a allai ddioddef â chlefyd o’r fath.  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy’n rheoli’r cynllun mae arian wedi’i neilltuo ar ei gyfer hyd 31 Mawrth 2020.

Mae’r cynllun wedi’i seilio ar dystiolaeth berthnasol ac yn cynnwys gweithgareddau corfforol yn ogystal â ffyrdd o helpu’r bobl sydd wedi’u hatgyfeirio i newid eu ffyrdd o fyw er eu hiechyd a’u lles.

Prif nodau’r cynllun
 • Cynnig cynllun atgyfeirio o safon ledled y wlad
 • Cryfhau tuedd pob client i ymarfer am weddill ei einioes
 • Gwella iechyd corff a meddwl pob client
 • Pennu pa mor effeithiol yw’r fenter ynglŷn â chynyddu nifer y rhai sy’n ymarfer a gwella eu hiechyd
Safonau ansawdd
 • Mae pob protocol yn y cynllun yn adlewyrchu’r arferion gorau sy’n hysbys ar hyn o bryd ac yn cyd-fynd â’r canllawiau gwladol presennol. Mae pob hyfforddwr sy’n ymwneud â’r cynllun wedi’i yswirio a’i gofrestru’n briodol.
Strwythur y cynllun
 • Ar waith ym mhob un o 22 awdurdod lleol Cymru: 1 x Rheolwr Cenedlaethol - 1 x Swyddog Cefnogi Polisi - 1 x Cydlynydd Lleol ym mhob sir  
 • Tua 92 o hyfforddwyr ymarfer proffesiynol (amser llawn cyfatebol) ledled y wlad

Cwestiynau Cyffredin


Sut mae manteisio ar y gwasanaeth?

Bydd rhaid cael eich atgyfeirio gan arbenigwr iechyd (meddyg teulu, nyrs meddygfa neu ffisiotherapydd sy’n ymwneud â’r clefyd dan sylw, fel arfer) a fydd yn cael cyrchu gwefan y cynllun.

Gweler taflen / poster i’r cleifion isod am rhagor o wybodaeth:

 • Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol - Taflen - Agorwch y ddolen yma
 • Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol - Poster - Agorwch y ddolen yma
Oes hawl gyda fi i gymryd rhan yn y cynllun?

Mae’r cynllun ar gyfer y rhai dros 16 oed sy’n dioddef â chlefyd parhaol neu a allai ddioddef â chlefyd o’r fath. Mae meini prawf penodol a bydd rhaid i’ch arbenigwr iechyd ofalu eich bod yn cyd-fynd â nhw.

Faint fydd y gost?

Mae’r pris wedi codi yn ddiweddar i’n helpu i gynnal y gwasanaeth. £2 y sesiwn yw’r pris ar hyn o bryd. Cytunir ar y pris ym mhob bro bob blwyddyn.

Am faint o amser?

Byddwch chi’n cymryd rhan yn y cynllun rhwng 4 a 32 wythnos yn ôl y rheswm dros eich atgyfeirio.  Bydd pob sesiwn tua un awr a bydd y gweithgareddau’n amrywio boed ymarfer yn y gampfa neu yn yr awyr agored. Mae disgwyl ichi fynychu’r sesiynau a dod i’r cyfweliadau dilynol ar ôl 16 a 52 wythnos. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau yn ôl faint o staff cymwysedig sydd ar gael.  I gyflwyno unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r cydlynydd lleol.

Beth yw manteision gweithgareddau corfforol?

Manteision i’r corff:

 • Bydd y galon a’r ysgyfaint yn gryfach ac yn fwy effeithlon
 • Bydd y cyhyrau’n gryfach
 • Bydd y cymalau’n gryfach
 • Mae modd lleddfu clefyd yr esgyrn brau
 • Gallech chi golli braster a phwysau diangen
 • Efallai y byddwch chi’n gallu ymlacio a chysgu’n haws
 • Gweithredu’n well yn y byd
 • Teimlo’n fwy effro ac egnïol
 • Sefyll ac eistedd yn dda
 • Helpu i gadw pwysedd eich gwaed ar lefel ddiogel
 • Helpu i osgoi clefyd y siwgr
 • Helpu i osgoi ceulo yn y gwaed
 • Helpu i barhau’n annibynnol yn hytrach na bod yn ddibynnol

Manteision i’r meddwl:

Dyma sylwadau rhai pobl

 • “Rwy’n llai pryderus bellach”
 • “Mae rhagor o hyder a hunan-barch gyda fi”
 • “Mae gweithgareddau corfforol wedi fy helpu i roi’r gorau i ysmygu”
 • “Fe ges i dipyn o amser rhydd trwy’r sesiynau ymarfer”
 • “Mae fy ngwraig yn dweud fy mod yn llawer mwy hapusach”
 • “Rwyf i wedi ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb am fy iechyd”

Manteision cymdeithasol:

Dyma sylwadau rhai pobl

 • “Fe ges i gyfle i gwrdd â phobl gyda’r un pryderon â fi”
 • “Rheswm da am adael y tŷ ac ymddiddori mewn rhywbeth newydd”
 • “Cyfle i hel ffrindiau a mwynhau sgwrsio gyda nhw”
 • “Rwy’n teimlo’n fwy heini a galla’ i chwarae’n hirach gyda’r wyrion bellach”

Cysylltu â ni


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar y cynllun, cysylltwch â chydlynydd lleol eich ardal neu Rheolwr Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff Jeannie Wyatt-William neu'r Swyddog Cefnogi Polisi Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff Elaine Scale

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30