Swyddi gwag

Swyddog Ymchwil a Gwella Awtistiaeth Cenedlaethol  

Dyddiad cau: 13 Mai 2019 @ 09.30

Mae CLlLC yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gwybodus i ymuno â'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd.  Bydd y swydd yn cynnwys ymchwilio i’r offer; pedagogeg; ac adnoddau sy’n cefnogi’r unigolion hynny sy’n gweithio gydag unigolion ag awtistiaeth, a’u datblygiad, a fydd yn cynnwys casglu a monitro data’n effeithiol. Bydd hefyd yn cefnogi’r hyfforddiant ar ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth.

Mae sgiliau TG rhagorol a chreadigrwydd wrth ddatblygu adnoddau ysgrifenedig a gweledol i unigolion awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, law yn llaw â sgiliau rhyngbersonol da yn allweddol ar gyfer y swydd hon.  Byddai profiad a gwybodaeth o awtistiaeth a chyflyrau niwroddatblygiadol eraill yn fanteisiol.

Caiff y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ei letya gan CLlLC mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, a’i brif swyddogaeth yw cefnogi darpariaeth Cynllun Strategol a Chynllun Cyflawni ASA Llywodraeth Cymru ar y cyd â budd-ddeiliaid allweddol. Pwrpas sylfaenol y tîm yw i wella bywydau unigolion awtistig yng Nghymru.

Dyma gontract cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2022. Byddai secondiadau yn cael eu croesawu (wedi’u cytuno arnynt gyda’r cyflogwr cyn y cyfweliad).

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â’n gwefan https://www.asdinfowales.co.uk ac/neu am drafodaeth anffurfiol, rhowch alwad i Sara Harvey ar 07880 794322 neu i Wendy Thomas ar 07717 822479.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 13 Mai, 09:30.

 

 

 

 

Please Note: When downloading from Internet Explorer please select the file to download, Internet Explorer will ask what you want to do with the file. Please select ‘Save’ the file on your PC in the default download location. After Internet Explorer runs a security scan and finishes downloading the file, you can choose to open the file, the folder it's stored in, or view it in Download Manager.

823wlga-recruitment-pack---national-autism-research-and-improvement-officer.doc
Postio gan
Jenna Redfern
18 Ebrill 2019 10:27:00

Swyddog Gweinyddol ac Ymchwil 

Dyddiad cau: 6 Mai 2019

Pwrpas y Swydd:

Mae’r Cydlynydd Bwyd mewn Ysgolion yn cefnogi ac yn cynghori awdurdodau lleol, ysgolion ac arlwywyr contract i gyflawni a chynnal cydymffurfiaeth gyda Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013. Byddwch yn cynorthwyo’r Cydlynydd Bwyd mewn Ysgolion â gwaith gweinyddu dydd i ddydd ac ymarferion ymchwil ac ymgynghori yn achlysurol.

https://www.wlga.cymru/healthy-eating-in-schools

Mae’r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) yn rhaglen ar gyfer ysgolion, sy’n darparu prydau iach, addysg am fwyd a maeth, gweithgareddau corfforol a sesiynau cyfoethogi i blant mewn ardaloedd o amddifadedd yn ystod gwyliau’r haf. Byddwch yn cynorthwyo’r Cydlynydd SHEP â gwaith gweinyddu dydd i ddydd a gwerthusiad o’r rhaglen a chefnogi cyflwyniad cenedlaethol y rhaglen i ysgolion cymwys ar draws Gymru.

https://www.wlga.cymru/food-and-fun-school-holiday-enrichment-programme

 

 

 

Please Note: When downloading from Internet Explorer please select the file to download, Internet Explorer will ask what you want to do with the file. Please select ‘Save’ the file on your PC in the default download location. After Internet Explorer runs a security scan and finishes downloading the file, you can choose to open the file, the folder it's stored in, or view it in Download Manager.

821wlga-recruitment-pack---research-and-administration-officer.doc
Postio gan
Jenna Redfern
10 Ebrill 2019 15:31:00

Swyddog Polisi (Lles ac Atal)  

Dyddiad cau: 1 Mai 2019 (canol dydd)

Pwrpas y Swydd:

Gan weithio dan Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai o fewn Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a gweithredu ar draws y Gymdeithas, bydd deliad y swydd yn darparu cyngor a chymorth arbenigol yn ymwneud â pholisïau ar bob agwedd o ‘les[1]’ gyda ffocws penodol ar rôl y gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar a ddarperir gan awdurdodau lleol a’u partneriaid (ac yn benodol ym meysydd gwasanaethau cymdeithasol, addysg, gwasanaethau hamdden, diwylliant a’r celfyddydau) a’u rhyngwyneb ag iechyd cyhoeddus, gwasanaethau gofal iechyd, yn cynnwys gofal sylfaenol a’r GIG, o safbwynt llywodraeth leol.

 

[1] Yng nghyd-destun y swydd hon, ceir y diffiniad o’r gair ‘lles’ gan Ganolfan Beth sy’n Gweithio, sef, “Mae lles yn ymwneud â phobl a chreu amodau er mwyn i bawb allu ffynnu. Mae’n ymwneud ag ansawdd bywyd a ffyniant, iechyd meddyliol a chorfforol positif, cymunedau cynaliadwy ffyniannus.” 

 

 

Please Note: When downloading from Internet Explorer please select the file to download, Internet Explorer will ask what you want to do with the file. Please select ‘Save’ the file on your PC in the default download location. After Internet Explorer runs a security scan and finishes downloading the file, you can choose to open the file, the folder it's stored in, or view it in Download Manager.

819wlga-recruitment-pack---policy-officer-well-being-and-prevention.doc
Postio gan
Jenna Redfern
09 Ebrill 2019 09:24:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30