Swyddi gwag

Swyddog Polisi - Cwricwlwm Cymru a Chymraeg mewn Addysg 

Dyddiad Cau: 9 Hydref 2020 Canol dydd

Ynglŷn â’r Swydd

Wedi’i leoli o fewn y maes Addysg, Dysgu Gydol Oes, Cyfarwyddiaeth Diwylliant a Hamdden o fewn CLlLC, bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r Pennaeth Addysg wrth ddarparu cyngor arbenigol ar bolisïau a chefnogaeth ar bob agwedd o Gwricwlwm Cymru a strategaethau ac ymarferion Cymraeg mewn Addysg.

Bydd y rôl yn gofyn am wybodaeth dda a dealltwriaeth fanwl o ddarpariaeth addysg a dysgu gydol oes yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn gyswllt allweddol i CLlLC ar feysydd polisïau sy’n gorwedd o fewn cylch gwaith y swydd, gan gynnwys diwygio’r cwricwlwm, darpariaeth ôl 16, cymwysterau a pherfformiad, yn ogystal â gwelliant ac addysgeg.

Gwybodaeth ynglŷn â'r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Bil)

Cyflwynwyd y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Bil) i’r Senedd ar 6 Gorffennaf, 2020. Bydd y Bil yn creu gofynion Cwricwlwm newydd i bob dysgwr 3 oed i 16 oed mewn addysg meithrin a gynhelir neu a ariennir nas cynhelir. Bydd yn cymryd lle’r cwricwlwm cenedlaethol cyfredol a’r cwricwlwm sylfaenol.

Bydd y ddeddfwriaeth yn rhoi dyletswyddau ar ac yn darparu pwerau i benaethiaid a chyrff llywodraeth ysgolion a gynhelir, darparwyd addysg a ariennir nas cynhelir, unigolion sy’n trefnu Addysg heblaw yn yr Ysgol, unigolyn sydd yn gyfrifol am Uned Cyfeirio Disgyblion, awdurdodau lleol a Gweinidogion Cymru.

Bydd nifer o gydrannau'r fframwaith cwricwlwm newydd yn orfodol a bydd rhaid cydymffurfio â hwy – rhain yw gofynion y cwricwlwm. Yn ychwanegol i ofynion y cwricwlwm, bydd gan yr ysgolion hawl i ddewis sut y maent yn cynllunio eu cwricwlwm. 

Bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei ddysgu ym mhob ysgol a lleoliadau a ariennir nas cynhelir hyd at ddisgyblion Blwyddyn 7 o fis Medi 2022 ymlaen. Bydd yn cael ei gyflwyno i bob blwyddyn tan fydd yn cynnwys Blwyddyn 11 erbyn 2026.

Yn ogystal bydd newidiadau i well sut mae plant a phobl ifanc mewn addysg yn cael eu hasesu, cefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol a hyfforddiant ac atebolrwydd athrawon a chyfranogwyr. Bydd y gwelliannau hyn yn gwella’r cwricwlwm newydd.

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae Tŷ Llywodraeth Leol yng Nghaerdydd ar gau ar hyn o bryd, gydag addasiadau wedi’u gwneud i alluogi aelodau o’r tîm weithio'n hyblyg ac yn gyflawn o gartref. 

I gael trafodaeth anffurfiol/ gwybodaeth ychwanegol, cysylltwch â Sharon Davies (sharon.davies@wlga.gov.uk/ 07425125403).

 

Dyddiad dechrau’r swydd:  4 Ionawr 2021

1055application-form.docx
1055curriculum-for-wales-and-welsh-in-education-cym.pdf
21 Medi 2020 13:50:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30