Swyddi gwag

Pennaeth Gwasanaethau Addysg  

Dyddiad cau: 8 Medi 2019

Ynglŷn â’r Swydd

Dyma swydd hynod heriol a gwobrwyol gyda briff eang sydd yn mynd y tu hwnt i addysg yr ysgol.  Datblygwyd y rôl yn dilyn ailstrwythuro’r rheoli mewnol ar ôl penodi'r cyn Gyfarwyddwr Addysg, Dysgu Gydol Oes, Diwylliant a Hamdden fel Prif Weithredwr.  Bydd y deiliad swydd yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr a fydd yn cynnal trosolwg ac arweinyddiaeth strategol ar ddysgu gydol oes a materion polisi addysg.

Bydd y deiliad swydd yn rheoli’r Tîm Addysg, Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Chwaraeon o ddydd i ddydd gan gynnwys y cyfrifoldeb o reoli cyfres o grantiau addysg, sydd o bosib yn golygu miliynau o bunnau. Dyma swydd uwch reoli a fydd yn sefydlu rhan o Dîm Uwch Rheoli y sefydliad.  

Bydd y rôl yn cynnwys gwybodaeth dda a dealltwriaeth fanwl o ddarparu addysg a dysgu gydol oes yng Nghymru a rôl y llywodraeth leol, aelodau etholedig a darpariaeth gwasanaeth ehangach.

Y deiliad swydd fydd y prif bwynt cyswllt ar lefel uwch i'r CLlLC ar y meysydd polisi a ddaw o fewn cylch gwaith y swydd; gan gynnwys, diwygio cwricwlwm, diwygio ADY; blynyddoedd cynnar a gofal plant; cyllid addysg, Ysgolion yr 21ain ganrif, darpariaeth ôl-16, cymwysterau ac asesiad, perfformiad, gwelliant ac addysgeg, gwaith ieuenctid ac ymrwymiad, lles a gwasanaethau eraill yn ymwneud â'r llywodraeth leol gan gynnwys y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon.

867application-form.docx
8672019-09-job-pack---head-of-education-cym.pdf
Postio gan
Jenna Redfern
15 Awst 2019 10:08:00

Deietegydd Cenedlaethol ar gyfer Deietau Arbennig mewn Ysgolion 

Dyddiad cau: 29 Awst 2019

Ynglŷn â’r Swydd

Mae galw cynyddol mewn ysgolion a gynhelir am ‘ddeietau arbennig’, na ellir eu dewis yn rhydd o’r prif ddewisiadau sydd ar gael fel arfer. Gallai’r rhain gael eu rhagnodi’n feddygol, mae cysylltiad ag angen bwyta ychwanegol neu’n seiliedig ar gredoau crefyddol, diwylliannol, llysieuol neu figan.


Mae CLlLC yn recriwtio Deietegydd Cenedlaethol ar gyfer Deietau Arbennig mewn Ysgolion i helpu i lunio’r ffordd y rheolir deietau arbennig mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Bydd y rôl hon yn helpu i ddatblygu canllawiau y cytunwyd arnynt yn genedlaethol; meintioli’r galw, y ddarpariaeth a’r goblygiadau ariannol; a phwysleisio a rhannu arfer da gydag amrediad eang o randdeiliaid.


Hyd yma, mae Cydlynydd Bwyd mewn Ysgolion CLlLC datblygu gweithdrefnau, rolau a chyfrifoldebau drafft a ffurflen gais genedlaethol mewn cydweithrediad â chynrychiolwyr arlwyo ac addysg o awdurdodau lleol, cynrychiolwyr maeth a deieteteg o fyrddau iechyd lleol a chynrychiolwyr o nifer o sefydliadau cenedlaethol. Bydd y Deietegydd Cenedlaethol ar gyfer Deietau Arbennig mewn Ysgolion yn parhau gyda’r gwaith hwn, gan ehangu ymgysylltiad â rhanddeiliaid i gynnwys llywodraethwyr ysgolion, staff ysgolion, staff arlwyo ysgolion, disgyblion a rhieni.

Mae’r swydd hon yn gyfle cyflogaeth neu secondiad am gyfnod o 2 flynedd i ddeietegydd cymwys, gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cyfnod hwn, yn ddarostyngedig i angen a chyllid parhaus.  Disgwylir i ddarpar secondeion a wahoddir i gyfweliad fod wedi cytuno ar y cyfle secondiad hwn gyda’u rheolwr llinell cyn y cyfweliad.  Trafodir trefniadau’r secondiad yn dilyn cynnig cyflogaeth.  Rhagwelir y bydd secondeion yn cynnal telerau ac amodau eu cyflogwr parhaol, ac eithrio’r lleoliad, oriau gwaith yr wythnos a chyflog, fel y nodwyd uchod.

865application-form.docx
865national-dietitian-for-special-diets-in-schools-recruitment-pack-welsh.pdf
Postio gan
Jenna Redfern
09 Awst 2019 10:10:00

Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus 

Dyddiad cau: 2 Medi 2019

Ynglŷn â’r Swydd

 

Mae hon yn swydd newydd o fewn CLlLC, a fydd yn ganolog wrth ganolbwyntio ar ail-lunio dull CLlLC i fusnes i alinio gyda, a darparu Strategaeth Gorfforaethol newydd a Strategaeth Gyfathrebu uchelgeisiol newydd.

 

Drwy weithio’n agos â’r Prif Weithredwr, yr Uwch Dîm Rheoli ac arweinwyr gwleidyddol CLlLC, bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn cynghori, rheoli a chyflenwi Cyfathrebu corfforaethol y sefydliad a gweithgarwch materion cyhoeddus er mwyn sicrhau newid cadarnhaol ar ran llywodraeth leol.  

 

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn rheoli Tîm Cyfathrebu wedi ei ehangu a bydd yn datblygu cyfleoedd a pherthnasoedd gyda budd-ddeiliaid allweddol. Bydd deiliad y swydd yn ceisio cydlynu a datblygu cymuned o ymarferwyr cyfathrebu’r cyngor i gyfrannu at, a chefnogi ymgyrchoedd CLlLC a hyrwyddo positifrwydd ac enw da llywodraeth leol ar y cyd.

863application-form.docx
863communications-and-public-affairs-manager-recruitment-pack-welsh.pdf
Postio gan
Jenna Redfern
07 Awst 2019 14:29:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30