Swyddi gwag

Pennaeth Gwasanaethau Addysg 

Dyddiad Cau: 1 Rhagfyr 2019

Dyma rôl unigryw a fydd yn rhoi’r cyfle i chi siapio a chefnogi polisi ac ymarfer addysg ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion ar draws Cymru. Cyfle heriol ond buddiol sy’n estyn ty hwnt i ysgolion i feysydd gwasanaeth cynghorau lleol gan gynnwys ieuenctid, celfyddydau a chwaraeon. Bydd y rôl yn ymrafael â rai o heriau mwyaf nodedig ein cyfnod o fewn addysg, yn cynnwys diwygio’r cwricwlwm ac Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Mae’r swydd yn barhaol ond gellir ystyried cyfleon secondiad o gyrff sector cyhoeddus eraill.

 

Ynglŷn â’r Swydd

Dyma swydd hynod heriol a gwobrwyol gyda briff eang sydd yn mynd y tu hwnt i addysg yr ysgol.  Datblygwyd y rôl yn dilyn ailstrwythuro’r rheoli mewnol ar ôl penodi'r cyn Gyfarwyddwr Addysg, Dysgu Gydol Oes, Diwylliant a Hamdden fel Prif Weithredwr.  Bydd y deiliad swydd yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr a fydd yn cynnal trosolwg ac arweinyddiaeth strategol ar ddysgu gydol oes a materion polisi addysg.

Bydd y deiliad swydd yn rheoli’r Tîm Addysg, Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Chwaraeon o ddydd i ddydd gan gynnwys y cyfrifoldeb o reoli cyfres o grantiau addysg, sydd o bosib yn golygu miliynau o bunnau. Dyma swydd uwch reoli a fydd yn sefydlu rhan o Dîm Uwch Rheoli y sefydliad.  

Bydd y rôl yn cynnwys gwybodaeth dda a dealltwriaeth fanwl o ddarparu addysg a dysgu gydol oes yng Nghymru a rôl y llywodraeth leol, aelodau etholedig a darpariaeth gwasanaeth ehangach.

Y deiliad swydd fydd y prif bwynt cyswllt ar lefel uwch i'r CLlLC ar y meysydd polisi a ddaw o fewn cylch gwaith y swydd; gan gynnwys, diwygio cwricwlwm, diwygio ADY; blynyddoedd cynnar a gofal plant; cyllid addysg, Ysgolion yr 21ain ganrif, darpariaeth ôl-16, cymwysterau ac asesiad, perfformiad, gwelliant ac addysgeg, gwaith ieuenctid ac ymrwymiad, lles a gwasanaethau eraill yn ymwneud â'r llywodraeth leol gan gynnwys y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon.

8862019-09-job-pack---head-of-education-cym.pdf
886application-form.docx
11 Tachwedd 2019 12:57:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30