Swyddi gwag

Rheolwr Prosiect Cenedlaethol Cymunedau Mwy 

Dyddiad Cau: 3 Chwefror 2020

Ynglŷn â’r Swydd

Fe ariannir y swydd hon ar y cyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Phlismona yng Nghymru (y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid).

Bydd yn adeiladu ar waith presennol i fwrw ymlaen â darparu Gwaith Partneriaeth Diogelwch Cymunedol yng Nghymru yn well ac yn llwyddiannus, yn seiliedig ar y weledigaeth ddiwygiedig y cytunwyd arni ar gyfer Diogelwch Cymunedol yng Nghymru (https://llyw.cymru/adolygiad-o-gweithio-gydan-gilydd-i-greu-cymunedau-mwy-diogel?_ga=2.132642190.1838443861.1579253829-1391634767.1579100053).   

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda ac yn atebol i aelodau Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel sydd yn cynnwys aelodau etholedig a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd, llywodraeth leol a’r heddlu a phartneriaid eraill i: -

  • parhau i hyrwyddo, cefnogi a hwyluso’r gwaith o fywiogi a sefydlu gwaith arwain a phartneriaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol ar draws Cymru,
  • bod yn gyfrifol am roi’r newyddion diweddaraf i fudd-ddeiliaid ynglŷn â datblygiadau polisi ac ymarfer ym meysydd diogelwch cymunedol a meysydd cysylltiedig; a
  • darparu cyfleoedd i rannu arferion gorau newydd ac arferion â thystiolaeth am gydlynu a darparu blaenoriaethau diogelwch cymunedol.

Gwybodaeth am Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel

Yn bennaf bydd y swydd yn cefnogi a datblygu gwaith Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel, gan gefnogi a galluogi’r Bwrdd i ddarparu arweinyddiaeth, trosolwg a chyfeiriad i waith Cymunedau Mwy Diogel ledled Cymru.  Fe sefydlwyd y Bwrdd gan lywodraeth leol a phlismona yng Nghymru, yn cynnwys partneriaid eraill, gyda’r nod o ddarparu arweinyddiaeth ranedig effeithiol i gefnogi gweithio mewn partneriaeth lleol i gefnogi cymunedau diogel, cryf a mwy hyderus.

Bydd y Bwrdd yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ranedig er mwyn ymdrin a mynd i’r afael â materion diogelwch cymunedol, gan gynnwys adnabod blaenoriaethau newydd ar gyfer catïon gan sicrhau fod polisi cefnogol, isadeiledd ymarfer a phartneriaeth ar waith i alluogi cyflenwi llwyddiannus, yn lleol a rhanbarthol fel sy’n briodol.  Fe fydd hefyd yn hyrwyddo dull cydlynol yn genedlaethol a lleol tuag at fentrau a phrosiectau megis Uned Atal Trais, Hwb ACE ac Ymyrryd yn Gynnar gyda’n Gilydd, er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd dulliau atal ac ymyrryd yn fuan a sicrhau eu bod yn cael eu sefydlu yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol yng Nghymru.

 
 
901application-form.docx
9012012-01-job-pack---safer-communities-national-project-manager-cym.pdf
Postio gan
Jenna Redfern
17 Ionawr 2020 11:13:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30