Cynllun Visa Hong Kong BN(O): Cymru

 

Roedd llwybr mewnfudo newydd wedi agor ar 31 Ionawr 2021, yn rhoi cyfle i ddeilwyr statws Cenedlaethol Prydeinig (Tramor) (BN(O)) ac aelodau o’u teulu sy’n gymwys i ddod i’r DU i fyw, astudio a gweithio, ar lwybr i ddinasyddiaeth. Mae’r llwybr newydd hwn yn adlewyrchu ymrwymiad hanesyddol a moesol y DU i’r bobl hynny o Hong Kong sy’n dewis cynnal eu cysylltiadau â’r DU drwy dderbyn statws BN(O) ar bwynt trosglwyddo Hong Kong i Tsieina yn 1997.

 

Mae Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru wedi recriwtio Cydlynydd sydd, wrth ddechrau gweithio yn cymell datblygiad Canolbwynt Croeso a mentrau eraill i gefnogi’r cynllun, i sicrhau bod y gwasanaethau a chefnogaeth briodol ar waith i groesawu deilwyr Visa i Gymru.

 

Os ydych yn gweithio mewn ysgol, i gyngor neu elusen leol ac wedi derbyn ceisiadau am gymorth gan bobl sydd newydd gyrraedd o Hong Kong, yna cysylltwch â ni a gadael i ni wybod ble rydych wedi eich lleoli, sawl teulu ydych yn gweithio gyda nhw a’r math o gyngor adsefydlu mae pobl ei angen.

 

Os ydych yn ddeiliad-visa ac angen cyngor neu gefnogaeth neu ag unrhyw gwestiynau, yna gallwch gysylltu ag erica.williams@wlga.gov.uk. Yn dibynnu ar eich mater, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad gyda’r sefydliadau ac unigolion sy’n gallu darparu cefnogaeth.

 

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth sy’n berthnasol i Gymru yn benodol, ond yn y cyfamser, os ydych yma o Hong Kong - Croeso i Gymru. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Gymru yma ar wefan Noddfa Cymru.


Canolbwyntiau Croeso

Mewn ymateb i anghenion rhai sydd wedi cyrraedd yn ddiweddar, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllaw i gynorthwyo Welcome: a guide for Hong Kong British National (Overseas) visa holders in the UK 

 

Bydd Cydlynydd Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru HKBN(O) yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu Canolbwynt Croeso penodol i Gymru. Os oes gennych syniadau ar beth ddylai fod ar y Canolbwynt Croeso, neu wybodaeth am gefnogaeth ac adnoddau perthnasol yna mae croeso i chi adael i ni wybod.

 

Caffael Iaith Saesneg

Cadarnhawyd y bydd deilwyr pasbort BN(O) sy’n cyrraedd yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe neu Wrecsam yn gallu cael mynediad i‘r Canolbwynt Asesu REACH+ ESOL, gan ddarparu asesiadau iaith ac atgyfeiriadau i gyrsiau ESOL yn yr ardaloedd hynny. Mae ESOL ar gael yn eang mewn mannau eraill o Gymru hefyd. Gallwch gysylltu â’r Cydlynydd ESOL am fanylion: erica.williams@wlga.gov.uk

 

Adnoddau a Darllen

Gyda diolch i Hongkongwyr ym Mhrydain (HKB) am rannu’r dolenni hyn:

 

Arolwg ar waith a chyflogaeth, yn cynnwys adroddiad llawn, holiadur, cyflwyniad, ffeithlun a recordiad o gynhadledd i’r wasg gynhaliwyd ar 12 Hydref 2021.

 

“Dod am obaith”: Astudiaeth Polisi HKB ar Ddeilwyr Cenedlaethol Prydeinig (Tramor) Hong Kong sy’n bwriadu dod i’r DU (Rhagfyr 2020), gyda manylion ar ddemograffeg (grwpiau oed, cymwysterau, proffesiynau, incwm), pwy fydd yn dod/pryd, eu pryderon, gobeithion, paratoadau, bregusrwydd.

 

Cyd Argymhellion: Cefnogi Hongkongwyr i setlo yn y DU (Ion 2021), ar gefnogaeth diogelwch, mewnfudo, prifysgol, ysgolion, tai, cyflogaeth, iechyd meddwl, canolbwynt gwybodaeth a chyfieithu.

 

Cyd brîff ar Sefyllfa Dai i bobl o Hong Kong BN(O) sy’n cyrraedd yn y DU (Ebr 2021)  gan gynnwys dewisiadau llety mwyaf poblogaidd a ffactorau cymhelliant i rai newydd sy’n cyrraedd ac yn chwilio am lety, materion uniongyrchol yn ymwneud â dod o hyd i lety ac argymhellion polisi.

 

Adroddiad Arolwg HKB ar Gyrchfannau a Ffefrir gan Hong Kong BN(O) yn y DU (Mehefin 2021), gan gynghorau lleol, bod yn gynllun i rai newydd gyrraedd i symud ar ôl y chwe mis cyntaf ac i lle, faint o blant sydd angen lle mewn ysgol ac i ble.

 

Sesiwn tystiolaeth ar drefniadau visa Dinasyddion Prydeinig (Tramor) ar gyfer Hong Kong (Gorffennaf 2021), Pwyllgor Materion Cartref Tŷ'r Cyffredin.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30