COVID-19 - Gwybodaeth

Bydd rhai dolenni yn agor yn Saesneg

 • Coronafeirws (COVID-19): Gallwch ddarllen mwy yma - CLlLC
 • Canllawiau COVID-19: Gallwch ddarllen mwy yma (ieithoedd eraill) - Doctors of the World
 • Gwybodaeth ar y coronafeirws (COVID-19) ar gyfer gwladolion tu allan y DU: Gallwch ddrallen mwy yma - Mayor of London / London Assembly
 • Gwybodaeth am y newidiadau i gymorth i geiswyr lloches yn ystod Covid-19: Gallwch ddarllen mwy yma
 • Gwasanaethau cymdeithasol plant yn ystod pandemig Covid-19: canllawiau (Adran ar gyfer UASC): Gallwch ddarllen mwy yma - LLYW Cymru
 • Cam-drin domestig: Cyngor ar sut i cael help yn ystod yr effaith coronafeirws (COVID-19): Gallwch ddarllen mwy yma (ieithoedd eraill) - GOV.UK
 • COVID-19: Cefnogaeth gallwch cael os na rydych wedi cael caniatâd i fyw yn parhaol yn y DU: Gallwch ddarllen mwy yma - GOV.UK
 • Canllaw i aelwydydd sydd o bosibl wedi’u heintio â’r coronafeirws: Gallwch ddarllen mwy yma (ieithoedd eraill) - GOV.UK
 • COVID-19: Canllaw ar gadw pellter cymdeithasol i bawb yn y Deyrnas Unedig: Gallwch ddarllen mwy yma (ieithoedd eraill) - GOV.UK
 • Cymorth ynghylch Covid-19 ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches: Gallwch ddarllen mwy yma (ieithoedd eraill) - Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • COVID-19: Gwybodaeth ddiweddaraf: Gallwch ddarllen mwy yma (fformat hygyrch / ieithoedd eraill) - Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • COVID-19: Adnoddau ar gyfer plant: Gallwch ddarllen mwy yma - Meic Cymru
 • Resources aimed at supporting RAS population with mental health during COVID-19: Read more here (multiple languages) - Royal College of Psychiatrists
 • COVID-19: Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle: Gallwch ddarllen mwy yma (ieithoedd eraill) - Busnes Cymru
 • COVID-19: Fideos gwybodaeth diogel ar gyfer cymunedau BAME yng Nghaerdydd a'r Fro: Gallwch ddarllen mwy yma (ieithoedd eraill) - Bwrdd Iechyd Prifysol Caerdydd a'r Fro

Profi, olrhain, diogelu: coronafeirws

 • Deunyddiau Llywodraeth Cymru ar gael yma
 • Yn cynnwys 6 eitemau allweddol o deunydd hyrwywddo sy'n egluro 'Profi, olrhain, diogelu' ar gael mewn ieithoedd eraill yma (Mae'r posteri mewn ffolder ar gyfer pob iaith) 

Adroddiadau

 • Asesiad o’r Effaith ar Iechyd o’r ‘Polisi Aros Gartref ac Ymbellhau Cymdeithasol’ yng Nghymru mewn ymateb i’r pandemig COVID-19. Mae'r crynodeb gweithredol yn cynnig trosolwg o'r potensial effeithiau ar iechyd a lles o'r 'Polisi Aros Gartref ac Ymbellhau Cymdeithasol' (yn fwy adnabyddus fel ‘Lockdown’ hefyd) ar y poblogaeth yng Nghymru yn y tymor byr, tymor canolig a thymor hir: Gallwch ddarllen mwy yma
 • Adroddiad pwysig yn datgelu’r ffactorau cymhleth a hir sefydlog sy’n cyfrannu at yr effaith anghymesur y mae coronafeirws yn ei gael ar gymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME). Mae’r adroddiad gan y grŵp cynghorol arbenigol BAME Cymru ar Covid-19 yn gwneud mwy na 30 o argymhellion i Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r risgiau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol a amlygir: Gallwch ddarllen mwy yma
 • An unsafe distance - Rapid Needs Assessment by Doctors of the World shows excluded groups are being left behind in the UK’s COVID-19 response as control measures amplify existing health inequalities and put life-saving advice and care further out of reach: Read more here
 • A report published by the University of Birmingham on SGBV and the impact of COVID-19: Read more here

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30