Posts in Category: Newyddion

Ymweliad cynrychiolwyr WLGA Brwsel ar adeg bwysig i fyd llywodraeth leol Cymru 

Yn dilyn nifer o ddatblygiadau ac iddyn nhw oblygiadau sylweddol i awdurdodau lleol Cymru o ran rhaglenni ariannu Undeb Ewrop, mae rhai o aelodau WLGA wedi teithio i Frwsel yr wythnos hon i gynrychioli’r awdurdodau lleol mewn cyfarfodydd â... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012 Categorïau: Ewrop Newyddion

Cynghorau ynghyd ar gyfer prynu crynswth 

Mae cynghorau bwrdeistref sirol Caerffili a Merthyr Tudful wedi rhoi sêl eu bendith ar fwriad i gydweithio er mwyn gwella eu gwasanaethau caffael. Cytunodd cabinetau’r ddau gyngor ar y syniad y mis hwn ac mae disgwyl y bydd pontio ar gyfer y... darllen mwy
 
Dydd Llun, 27 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb y cynghorau i gais eu staff am gynnydd 

Ymateb y cynghorau i gais eu staff am gynnydd I gadw arian ar gyfer gwasanaethau hanfodol ac osgoi diswyddo rhagor o staff, fydd gweithwyr llywodraeth leol Cymru a Lloegr ddim yn cael cynnydd yn eu cyflogau ar gyfer 2012/13. Meddai’r Cyng.... darllen mwy
 
Dydd Iau, 23 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA ac ADSS Cymru i Adroddiad Blynyddol 2010-11 CSSIW 

Gan ymateb i’r adroddiad, meddai’r Cyng. Meryl Gravell OBE (Sir Gâr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol: “Mae WLGA yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad, yn arbennig y gydnabyddiaeth bod yr awdurdodau lleol yn cydweithio mwyfwy ar draws... darllen mwy
 
Dydd Llun, 20 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am ailgylchu 

Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae WLGA yn croesawu heddiw adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cydnabod gwaith yr awdurdodau lleol ynglŷn â chyflawni targedau ailgylchu. Mae canrannau’r ailgylchu’n cynyddu o hyd yng Nghymru ac ailgylchon ni ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Disgwyl y cynnydd lleiaf erioed yn nhreth y cynghorau 

Mae WLGA yn disgwyl mai’r cynnydd lleiaf erioed yn nhreth y cynghorau a welwn ni ar gyfer 2012-13 – tua 2.1%. Felly, bydd cartrefi Cymru yn dal i dalu llai am wasanaethau bob blwyddyn na’u cyfatebion yn Lloegr. Mae’r cynnydd wedi’i ddarogan yn sgîl... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 14 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Llywodraeth Cymru'n hybu benthyca gan Awdurdodau Lleol ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd 

Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sargeant a’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt y bydd awdurdodau lleol ledled Cymru bellach yn elwa o gynllun newydd i ymdrin â’r pwysau ar gyllidebau cynnal a chadw ffyrdd. Bydd y cynllun hwn yn eu... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Casgliad WLGA ar y we i ddibenion cydweithio 

Mae WLGA heddiw wedi cyhoeddi ar y we Gasgliad Cydweithio – pecyn hawdd ei ddefnyddio ac ynddo wybodaeth am brosiectau cydweithio a gweithio ar y cyd ledled y wlad. Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru fydd yn cynnal y casgliad. Mae gan WLGA... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i Adroddiad Blynyddol Estyn 

Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae adroddiad blynyddol Estyn yn dangos bod trefn addysg Cymru yn tangyflawni er bod peth gwella a lle i fod yn obeithiol. Mae llwyddiannau yn y drefn ond mae digon o wendidau, hefyd. Mae adroddiad blynyddol Estyn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 31 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i ymchwil y BBC ynglŷn ag ymdopi i'r dirwasgiad. 

Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae canfyddiadau'r ymchwil gomisiynodd y BBC yn tanlinellu pwysigrwydd statws 'Cydgyfeirio' i'r gorllewin a chymoedd y de o'i gymharu â statws 'Cystadleurwydd' i'r dwyrain ac ardaloedd eraill sydd wedi'u nodi'n... darllen mwy
 
Dydd Llun, 30 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30