Posts in Category: Newyddion

Cynghorau Cymru'n cael rhyddid i wella tai ac i adeiladu tai newydd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu cytundeb hanesyddol gyda Thrysorlys y Deyrnas Unedig fydd yn galluogi mwy o fuddsoddi yn nhai cyngor Cymru. Ar 2 Ebrill, bydd yr un ar ddeg awdurdod lleol yng Nghymru sydd wedi cadw eu stoc o dai cymdeithasol yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 31 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

Bydd cynnydd o 4.4% ar gyfartaledd yn nhreth pob cyngor yn helpu i ddiogelu gwasanaethau lleol 

Ar ôl un o’r prosesau anhawsaf erioed i’r cynghorau lleol ynglyn â phennu cyllidebau, bydd eu treth yn cynyddu o 4.4% yn 2015-16 ar gyfartaledd. Gan fod Llywodraeth San Steffan wedi cwtogi ar wariant gwladol ac mae Llywodraeth Cymru wedi... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 20 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

Clod i Gyngor Conwy ym maes mentergarwch 

Mae ymdrechion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i arloesi yn ystod llymder parhaus yn y sector cyhoeddus wedi’u cydnabod yn y Deyrnas Gyfunol trwy wobr. Ar ôl adolygiad gan feirniaid sy’n rhai o hoelion wyth y sectorau cyhoeddus a phreifat,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

Adroddiad am drawsffurfio gwasanaethau gofal 

Mae adroddiad newydd wedi tynnu sylw at yr anawsterau sylweddol mae cynghorau lleol yn eu hwynebu wrth geisio arwain proses trawsffurfio gwasanaethau gofal. Er ei fod yn cydnabod bod y rhan fwyaf o wasanaethau gofal y cynghorau lleol yn dda, mae... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

£14 miliwn ar gyfer gwasanaethau ataliol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £14 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau hanfodol y cynghorau lleol ym maes gofal cymdeithasol. Cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford AC, fanylion y cymorth gerbron... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 27 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Croesawu £5 miliwn ar gyfer canolau trefi 

Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog dros Gymunedau a Thlodi, Lesley Griffiths, y bydd £5 miliwn ar gyfer canolau saith tref. Mae bwriad i roi’r arian ar fenthyg i saith awdurdod lleol am hyd at 15 mlynedd fel y gallan nhw... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 20 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Rheoli'r gweithlu mewn modd cost-effeithiol 

Mae’r awdurdodau lleol wedi croesawu adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dweud bod y cynghorau lleol wedi cwtogi ar eu gweithluoedd yn fwy cost-effeithiol na gweddill y sector cyhoeddus. Gan fod pob sefydliad cyhoeddus yn annog gweithwyr i... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 10 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Papur Gwyn yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru 

Mae cyhoeddi’r Papur Gwyn ‘Grym i bobl leol’ gan Lywodraeth Cymru yn cynnig cyfraniad arwyddocaol at lywio dyfodol llywodraeth leol yng Nghymru. Mae WLGA wedi galw am ddatblygiad gweledigaeth i ateb y cwestiwn ‘beth ydym ni eisiau i lywodraeth... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 03 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i bryderon am wasanaethau cerddoriaeth lleol 

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Mae’r cynghorau lleol yn cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau cerddoriaeth lleol ac mae’n cyflawni rôl yn y cylch ‘gorchwyl a gorffen’ mae’r gweinidog wedi’i sefydlu i ystyried sut y gallwn ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 02 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Croesawu argymhellion am wella gofal i blant 

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Chymdeithasol Cymru ac ynddo argymhellion eglur am wella safonau’r cynllunio ar gyfer gofal i blant a’r rhai sy’n gadael gofal. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar y plant mwyaf... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 30 Ionawr 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30