Posts in Category: COVID-19 (Gwarchod - Digidol)

System parseli bwyd a galwadau lles ar y we (CS Powys)  

The Web Team at Powys County Council developed a web-based system in response to assessing whether eligible people were in need of regular food parcel deliveries, monitoring the wellbeing of vulnerable residents on a weekly or fortnightly basis and responding to needs for support from Powys Social Care or Community Connectors volunteers.

Mae Tîm y We Cyngor Sir Powys wedi datblygu system ar y we sy’n ymateb i’r broses o asesu os oes angen parseli bwyd yn rheolaidd ar bobl cymwys, monitro lles preswylwyr diamddiffyn yn wythnosol neu bob pythefnos ac ymateb i’r angen am gefnogaeth gan Ofal Cymdeithasol Powys neu wirfoddolwyr Cysylltwr Cymunedol 

The system used ‘shielding people’ data and other internal ‘vulnerable individual’ data, which the council stored in a database.

Mae’r system yn defnyddio data ‘pobl yn gwarchod’ a data ‘unigolion diamddiffyn’ mewnol sydd mewn cronfa ddata gan y cyngor.

Trwy glicio ar enw o’r rhestr mae ffurflen ar y we yn agor i bobl sy’n delio gyda chwsmeriaid ar y ffôn i gofnodi eu hatebion i gwestiynau sydd ar sgript a gytunwyd arni. Mae’r cyngor wedi datblygu sbardunau awtomatig i anfon e-byst at Ofal Cymdeithasol i Oedolion neu Gysylltwyr Cymunedol neu lunio cais am barsel bwyd (os yn gymwys) yn seiliedig ar atebion y cwsmer i’r cwestiynau a natur y cymorth sydd ei angen.  

 

Rhwng 3 Ebrill a 14 Awst, mae cyfanswm o 23,791 o alwadau wedi’u gwneud gan staff Cyngor Sir Powys gan arwain at 

  • 649 o barseli bwyd Llywodraeth Cymru wedi’u harchebu 

  • 438 o geisiadau i gynghorydd sir leol gysylltu’n ôl â’r preswylydd  

  • 459 o ymholiadau am help gydag anghenion gofal sylfaenol wedi’u pasio ymlaen i ASSIST 

  • 1,654 o atgyfeiriadau i Wasanaeth Cysylltwyr Cymunedol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (o’r rhain roedd 1,076 eisiau cymorth gyda bwyd, 373 eisiau cymorth gyda’u presgripsiynau a 205 yn dymuno siarad gyda gwirfoddolwr) 

  • 150 o atgyfeiriadau yn ymwneud â diogelu.  

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30