CLILC

 

Cefnogaeth ar gyfer Gwelliant CLlLC

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grant o £800,000 i CLlLC i gefnogi gwella a arweinir gan y sector yn 2021-22. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi rhaglen tair blynedd 2021-24, gydag arian grant i CLlLC yn flynyddol yn amodol ar lunio a chytuno ar gynllun cyflawni blynyddol.

 

Mae CLlLC wrthi’n recriwtio tîm bychan i ddatblygu, cyflwyno a rheoli’r rhaglen, er mwyn darparu a chomisiynu cefnogaeth ac i recriwtio panel o aelodau a chyfoedion swyddogion.  Mae disgwyl y bydd y tîm yn ei le yn gynnar yn haf 2021 a bydd 80 o gyfoedion wedi cael eu recriwtio i ddarparu cymorth cydfuddiannol yn ystod 2021-22.

 

Beth yw Gwelliant a Arweinir gan y Sector?

Mae llwyddiant gwelliant a arweinir gan y sector yn ddibynnol ar gyfranogiad weithgar y sector sydd yn ei dro yn dibynnu ar y ffaith bod y cynnig yn berthnasol ac o werth. 

 

Mae arweinwyr a phrif weithredwyr wedi mynegi ymrwymiad i welliant a arweinir gan y sector, wedi’i ategu gan her, cefnogaeth a chymorth cydfuddiannol gan gyfoedion. Er gwaethaf yr heriau digynsail yn ystod Covid-19, mae cymorth cydfuddiannol a phartneriaeth wedi ategu ymateb cydlynol llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus ac mae uwch reolwyr wedi parhau i ddarparu mentora, cefnogaeth gan gymheiriaid a her i gydweithwyr ar draws llywodraeth leol.

 

Bydd model llwyddiannus a arweinir gan y sector yn ddibynnol ar ymrwymiad gan uwch aelodau a gweithwyr proffesiynol i ymrwymo i ymgysylltu a chynnig cefnogaeth o’r ddwy ochr i gydweithwyr o fewn ac ar draws llywodraeth leol. Mae manteision herio a chefnogi cyfoedion yn ddeublyg:

 

  1. mae awdurdod yn derbyn safbwyntiau arbenigol a phrofiad cyfoedion wrth fynd i’r afael â mater penodol neu gynnal asesiad/proses herio; a
  2. mae hi’n gyfle i gyfoedion ddatblygu, i gael profiad o ddulliau, diwydiannau a datrysiadau sefydliadau eraill a dod â syniadau a dysgu sefydliadol, personol neu broffesiynol newydd yn ôl.

 

Herio a Chefnogi Cyfoedion

Bydd CLlLC yn gweithio’n agos gyda’r CLlL i ddarparu mynediad at raglenni sydd ond ar gael i awdurdodau Lloegr ar hyn o bryd ac i recriwtio a hyfforddi criw o uwch aelodau Cymreig a swyddogion cyfoedion i ddarparu her a chefnogaeth cyfoedion ar draws ein cynnig cyffredinol a chynnig wedi’i thargedu. Bydd gan awdurdodau Cymreig fynediad at arbenigedd a phrofiad cyfoedion o Loegr, ac fel arall.  

 

Mae CLlLC wrthi'n datblygu ei her a'i chynnig cymorth gan gymheiriaid, ond yn y cyfamser bydd yn ariannu awdurdodau Cymru i gael mynediad at gynnig cymheiriaid y Gymdeithas Llywodraeth Leol.


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Daniel Hurford:

daniel.hurford@wlga.gov.uk

https://www.wlga.cymru/wlga-improvement-support