CLiLC

 
  • RSS

Archifau

Datganiad i’r Wasg WLGA - Cyllideb Wanwyn Llywodraeth y DU 2017 

Dydd Mercher, 08 Mawrth 2017 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Bydd gwasanaethau lleol a ddibynnir arnynt gan y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau yn parhau i wynebu dyfodol ansicr. Bydd diffyg o £200m mewn cyllid lleol flwyddyn nesaf, ac yn codi i £540m erbyn 2019-20, gyda bron i hanner y ffigwr yma oherwydd... darllen mwy
 

Ymateb WLGA i’r cyhoeddiad am Raglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’ 

Dydd Iau, 16 Chwefror 2017 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion
Yn amodol ar sicrhad am swyddi staff Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’, cefnogodd WLGA benderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet i adolygu’r rhaglen pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru hynny fis Hydref 2016. Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington, Arweinydd WLGA:... darllen mwy
 

Rhaglen 'Bwyd a Hwyl' yn ystod gwyliau'r ysgol yn helpu i atal plant rhag mynd yn llwglyd, yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd 

Dydd Mercher, 08 Chwefror 2017 Categorïau: Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol
Mae rhaglen genedlaethol 'Bwyd a Hwyl' yn cael ei chynnal yn ystod gwyliau'r ysgol a'i nod yw atal plant rhag llwgu yn ystod gwyliau'r haf. Yn ôl gwerthusiad gan Brifysgol Caerdydd, mae'r rhaglen yn helpu i leihau effaith tlodi ac amddifadedd. Yn ... darllen mwy
 

Croesawu’r Papur Gwyn am ddiwygio maes llywodraeth leol 

Dydd Mercher, 01 Chwefror 2017 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Diwygio maes llywodraeth leol Newyddion
Mae’r Papur Gwyn gyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Faterion Ariannol a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC, heddiw ynglŷn â diwygio maes llywodraeth leol wedi’i lunio yn sgîl siarad ac ymgysylltu â’r cynghorau lleol. Mae’n adlewyrchu newidiadau ... darllen mwy
 

Croesawu’r mesur ynglŷn ag undebau llafur 

Dydd Llun, 16 Ionawr 2017 Categorïau: Gweithlu Newyddion
Mae WLGA yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gyflwyno mesur a fyddai’n gwrthdroi effaith Deddf Undebau Llafur Llywodraeth San Steffan. Sefydlodd Llywodraeth San Steffan y llynedd Ddeddf yr Undebau Llafur sy’n dweud na fydd streic yn... darllen mwy
 

Dyraniad terfynol llywodraeth leol 

Dydd Mercher, 21 Rhagfyr 2016 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dyraniad terfynol llywodraeth leol ar gyfer 2017-18 gan gadarnhau’r manylion a gyhoeddodd fis Hydref diwethaf. Rydyn ni’n croesawu’r ffaith ei bod yn dechrau mynd i’r afael â rhai pwysau roedd WLGA wedi’u nodi o... darllen mwy
 

Mynegi diolchgarwch i arweinydd Cyngor Gwynedd 

Dydd Gwener, 09 Rhagfyr 2016 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion Tai
Mae’r Cynghorydd Dyfed Edwards wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi’r gorau i’w rôl yn Arweinydd Cyngor Gwynedd yn ogystal â’u rolau i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) – Dirprwy Lywydd, Arweinydd Cylch Plaid Cymru, Llefarydd Materion Tai a’r Gymraeg ... darllen mwy
 

Datganiad WLGA - Y Cyng. Bob Wellington CBE 

Dydd Mawrth, 29 Tachwedd 2016 Categorïau: Newyddion
Mae'r Cyng. Bob Wellington CBE wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol fel arweinydd Cyngor Torfaen ar ddiwedd 2016 a bydd hefyd yn gorffen fel arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r Cyng. Wellington wedi cyhoeddi y bydd yn ildio awenau... darllen mwy
 

Datganiad WLGA yn ymateb i fwriad Llywodraeth Cymru i gynnig cymorth i ysgolion cefn gwlad 

Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2016 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Cyfarfu Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, â’r cynghorwyr sy’n gyfrifol am addysg ym mhob awdurdod lleol ddydd Gwener diwethaf. Ysgolion cefn gwlad oedd un o’r materion a drafodwyd. Yng ngoleuni’r drafodaeth honno, bydd yr... darllen mwy
 

Canmol arweinyddiaeth cynghorau mewn cyfnod heriol 

Dydd Iau, 03 Tachwedd 2016 Categorïau: Newyddion
Canmolwyd cynghorau a’u staff heddiw am ddarparu gwasanaethau gwell er gwaethaf pwysau ariannol a chyfnod o newid digynsail. Wrth annerch dros 260 o gynrychiolwyr yng Nghynhadledd Flynyddol CLlLC yng Nghaerdydd heddiw, galwodd Arweinydd CLlLC,... darllen mwy
 
Tudalen 10 o 40 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 > >>
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewList.aspx?pageid=68&mid=909&pagenumber=10