Posts in Category: Adeiladau

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru – Rhwydwaith Gwres (CBS Pen-y-bont ar Ogwr) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrthi’n datblygu prosiect Rhwydwaith Gwres Tref i leihau defnydd ynni drwy wresogi adeiladau. Mae’r Cyngor wedi sefydlu is-gwmni a fydd yn eiddo i’r awdurdod a bydd yn galluogi iddo gael mynediad at grant o £1 miliwn gan Lywodraeth y DU i ffurfio rhan o’r gyllideb gyfalaf £3.4 miliwn sydd ei hangen ar gyfer cam cyntaf y rhwydwaith.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CBS Wrecsam) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Disgwylir i Gyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol Wrecsam agor yn 2022. Mae hwn yn floc o swyddfeydd a adeiladwyd yn y 1970au sy’n defnyddio dull ‘ffabrig yn gyntaf’ o ran effeithlonrwydd thermol a gosod paneli ffotofoltäig ar y to.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CS Gâr) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ffurfio partneriaeth gydag Ameresco, cwmni gwasanaeth ynni, i nodi ystod o fesurau i leihau allyriadau carbon ar draws ystâd yr awdurdod. Rhagwelir y bydd Cam 1 o’r prosiect yn arbed 675 tunnell o CO2e bob blwyddyn.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CBS Torfaen) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithio gyda dwy o brif gymdeithasau tai'r ardal, Cartrefi Melin a Bron Afon, i ddatgarboneiddio eu stoc o dai.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CBS Rhondda Cynon Taf) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf gynlluniau i ddefnyddio gwres o Ffynnon Boeth Ffynnon Taf i wresogi ystafelloedd yn Ysgol Gynradd Ffynnon Taf am gost o tua £3 miliwn. Mae’r cynllun yn rhan o brosiect ehangach i ddefnyddio’r unig ffynnon boeth naturiol yng Nghymru fel sylfaen i wresogi adeiladau yn yr ardal leol.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (Castell-nedd Port Talbot) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn arwain ar y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer, gwerth £505 miliwn, ar ran Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Disgwylir y bydd y prosiect pum mlynedd yn diogelu o leiaf 10,300 eiddo ar gyfer y dyfodol drwy osod dyluniad a thechnoleg effeithlon o ran ynni mewn adeiladau newydd ac ôl-osodiadau.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CBS Conwy) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn datblygu strategaeth i ad-drefnu’r gofod swyddfa presennol a staff yn teithio i’r gwaith drwy’r prosiect “Dyfodol Gweithio mewn Swyddfeydd” – prosiect ar y cyd rhwng adrannau Adnoddau Dynol a Rheoli Asedau y Cyngor a’r gweithlu.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30