WLGA datganiad ar bryderon pot-twll

Dydd Mercher, 10 Awst 2016

Mae WLGA wedi ymateb i bryderon am gost llenwi tyllau yn y ffyrdd trwy ddweud bod angen buddsoddi’n fwy cynaladwy yn rhwydwaith ffyrdd Cymru.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA):

“Mae’r ystadegau dros y blynyddoedd diwethaf hyn yn awgrymu bod canran y ffyrdd yr ystyrir eu bod mewn cyflwr gwael yn gostwng.  Mae hynny’n dipyn o gamp o gofio’r pwysau cyllidebol sydd ar y cynghorau lleol.”

"Mae cynghorau lleol Cymru yn gyfrifol am dros 32,000 km o ffyrdd (95% o ffyrdd y wlad) ac, felly, does dim syndod bod angen llawer o waith cynnal a chadw.  Bydd y gwariant yn amrywio bob blwyddyn yn ôl yr amgylchiadau.  Bydd tywydd garw megis llifogydd, eira a gwres eithafol yn effeithio’n fawr ar y ffyrdd.”

"Er bod cynghorau lleol yn gwneud eu gorau glas i gynnal a chadw ffyrdd Cymru yn ôl safonau uchel, rhaid derbyn bod byd llywodraeth leol yn gorfod ysgwyddo’r rhan fwyaf o faich llymder yn y sector cyhoeddus ac mae disgwyl y bydd diffyg o dros £900 miliwn erbyn 2019-20.  Mae’n anodd dod o hyd i arian ar gyfer ffyrdd mewn sefyllfa o’r fath, yn arbennig yng ngoleuni’r ffaith bod gwariant gwladol ar ffyrdd a thrafnidiaeth wedi gostwng o 22% (ar ôl cymryd chwyddiant i ystyriaeth) ers dechrau llymder yn y Deyrnas Gyfunol.”

“Roedd Menter Benthyciadau Llywodraeth Leol, lle gwariodd Llywodraeth Cymru a’r cynghorau lleol £172 miliwn ar y ffyrdd rhwng 2012/13 a 2014/15, yn llwyddiannus iawn am iddi gynnig fframwaith buddsoddi effeithiol ar gyfer atgyweirio ffyrdd mewn modd strategol dros y tymor hir.  Diau ei bod wedi helpu i ostwng canran y ffyrdd sydd mewn cyflwr gwael.”

“Er bod llawer o ansicrwydd bellach o ran faint o arian fydd ar gael i Gymru dros y blynyddoedd nesaf o ganlyniad i adael Undeb Ewrop, fe fydd byd llywodraeth leol yn parhau i gydweithio â Llywodraeth Cymru i chwilio am ddull cynaladwy o atgyweirio ffyrdd dros y tymor hir."

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30