Cymorth WLGA ar gyfer gwella

Mae WLGA yn parhau i gynnig amrywiaeth o gymorth corfforaethol i awdurdodau ar gyfer gwella.

Ers i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r grant ar gyfer gwella ddiwedd 2014-15, mae WLGA wedi addasu ei chynnig yn ôl y gweithgareddau craidd isod:

  • rhaglen adolygu gorfforaethol trwy gymheiriaid;
  • cynorthwyo a datblygu cynghorwyr;
  • cyfnewid arferion da;
  • cymorth ar gyfer gwella corfforaethol trwy gyfranogion WLGA.

Trwy Data Cymru, mae WLGA yn parhau i gynnig amryw wasanaethau penodol a chyffredinol i awdurdodau lleol y wlad megis:

Mae dull gwella WLGA wedi’i seilio ar yr egwyddorion canlynol: hunanwella y bydd y sector yn ei arwain; cynorthwyo ein gilydd; cwestiynu trwy gymheiriaid; rhannu arbenigedd; rhoi cymorth cyfatebol o faes llywodraeth leol.

Adolygu corfforaethol trwy gymheiriaid

Mae rhaglen adolygu gorfforaethol WLGA wedi’i seilio ar un yr LGA.  Mae’n canolbwyntio ar nifer o themâu craidd megis delfryd strategol, arwain, llywodraethu a rheoli adnoddau a chyflawniad.

Pris adolygu corfforaethol gan gymheiriaid dros bedwar diwrnod fydd £10,000 + TAW fel arfer (am fod Llywodraeth Cymru wedi diddymu’r cymhorthdal).  Mae’r pris wedi’i bennu yn ôl costau cynnal tîm ac ynddo ddau gynghorydd a thri swyddog yn ogystal â’r sawl fydd yn ei arwain.  Mae modd rhoi rhagor o gymorth ac arbenigedd yn y tîm am dâl ychwanegol, hefyd.

Dyma ragor am adolygiadau WLGA trwy gymheiriaid.

Cymorth ar gyfer gwella corfforaethol trwy gyfranogion WLGA

Mae WLGA yn cydweithio ag amryw gyfranogion i gynnig rhaglenni adolygu corfforaethol penodol a/neu gymorth a gallu parhaus i awdurdodau mewn meysydd megis cwestiynu corfforaethol ar gyfer gwella a chynllunio ar gyfer cyflawni. Bydd y prisiau’n amrywio yn ôl natur y cymorth mae’i angen arnoch chi.

Mae rhagor o wybodaeth gan Daniel Hurford: daniel.hurford@wlga.gov.uk 029 2046 8615.

Datblygu cynghorwyr

Mae WLGA yn parhau i gynnig cyfarwyddyd a chymorth strategol i awdurdodau lleol yn ogystal â hyfforddiant a phecynnau cymorth mewnol i gynghorwyr mewn meysydd megis craffu, llywio cyfarfodydd, mentora ac adolygu datblygiad personol. At hynny, mae WLGA yn cydweithio ag Academi Cymru a’r LGA i lunio cyfres newydd o gyrsiau Academi Arwain i gynghorwyr. 

Dyma holl fanylion cynnig WLGA ynglŷn â datblygu cynghorwyr.

Mae rhagor o wybodaeth gan Sarah Titcombe: sarah.titcombe@wlga.gov.uk 029 2046 8638.

Service Transformation

There are many aspects contributing to transformation such as community engagement, citizen insight, co-production, commissioning, alternative models of service delivery, skills, digital, service design, innovation and more.

Mae mwy o fanylion am Arfer Gwasaneth Trawsnewid ar gael yma

Mae rhagor o wybodaeth gan Clover Rodrigues: clover.rodrigues@wlga.gov.uk 029 2046 8636.

Data Cymru

Mae Data Cymru yn cynnig amryw wasanaethau cymorth i’r awdurdodau lleol ym maes gwella megis:

  • Amryw ffyrdd o helpu cynghorwyr a swyddogion i ddeall a defnyddio data am gyflawniad megis gwefan Fy Nghyngor Lleol, Meincnodi Cymru (Saesneg yn unig) a dulliau arbenigol eraill
  • Helpu i feincnodi data am gyflawniad a phynciau cysylltiedig gan gynnwys hwyluso nifer o glybiau meincnodi ledled y wlad
  • Sesiynau penodol i gynghorwyr lleol (megis aelodau pwyllgorau craffu) ynglŷn â deall a defnyddio data am gyflawniad
  • Cynnig amryw ddata cyd-destunol ar gyfer llunio a chyflawni polisïau - gwefan www.infobasecymru.net
  • Cynghorion a chyfarwyddyd am ddefnyddio data a llunio/defnyddio arolygon lleol

Mae rhagor o wybodaeth am wasanaethau Data Cymru gan Andrew Stephens: andrew.stephens@data.cymru 029 2090 9500.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30