WLGA yn galw am fuddsoddi mewn Gwasanaethau Cymdeithasol

Dydd Iau, 09 Mawrth 2017

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn galw am ragor o arian ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, yn dilyn adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar wariant yn y maes ers cychwyn llymder.

Dengys yr adroddiad gan Wasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 bod gwariant y pen ar ofal cymdeithasol wedi disgyn 13% mewn termau real dros y bum mlynedd ddiwethaf yng Nghymru.

Byddai’n rhaid i wariant y pen gynyddu o leiaf £134 miliwn (24%) rhwng 2015-16 a 2020-21 i ddychwelyd i lefelau gwariant cyfatebol yn 2009-10, sydd yn cynrychioli cynnydd o 3.7% o un flwyddyn i’r llall.

Wrth ymateb i’r adroddiad dywedodd y Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), llefarydd WLGA dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Rydym yn croesawu’r adroddiad gan Wasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 sydd yn adnabod yr her ddeuol o bwysedd ariannol a galw sy’n cael eu wynebu gan iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae hyn yn ategu dadansoddiad diweddar gan y Sefydliad Iechyd yn gosod graddfa’r cynnydd yng ngwariant y dyfodol y bydd ei angen ar y Gwasanaeth Iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion yng Nghymru.”

“Mae’r amddiffyn mewn cyllid cymharol sydd wedi ei ddarparu i awdurdodau lleol o gymharu â Lloegr wedi ei gydnabod yn yr adroddiad. Mae blaenoriaethu y cyllid ar gyfer gofal cymdeithasol wedi ei groesawu gan llywodraeth leol, ond nid yw’r gwariant ar gyfer pobl dros 65 yn cadw ar yr un cyflymder â’r twf yn y boblogaeth hŷn.”

“Mae’r adroddiad yn cyfeirio at y buddsoddiad sylweddol sydd ei angen mewn gofal cymdeithasol, a mae’r cyhoeddiad a wnaed ddoe am gyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol yn Lloegr yn rhoi cyfle i ni ddefnyddio unrhyw gyllid canlyniadol i roi hwb i gyllid gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd hyn yn helpu cynghorau i ddarparu gofal cymdeithasol o ansawdd uchel i fwy o bobl ac i helpu i ysgafnhau’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd.”

DIWEDD


Mae rhagor o wybodaeth gan: Dilwyn Jones

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30