Newidiadau Llywodraeth Cymru i drefniadau cyllido Rhaglen Cefnogi Pobl

Dydd Gwener, 27 Hydref 2017

Yn ymateb i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â threfniadau cyllid y Rhaglen Cefnogi Pobl, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd WLGA dros Gyllid:

 

“Mae llywodraeth leol wedi ymrwymo i weithio gyda’n partneriaid i osgoi a mynd i’r afael â digartrefedd ac i gefnogi pobl bregus i fyw bywydau annibynnol. Dengys ffigyrau bod cysgu ar y stryd a digartrefedd yn cynyddu ac er bod gwaith i atal digartrefedd hefyd yn cynyddu, mae angen mynd i’r afael gyda’r problemau hynny a chefnogi pobl fregus nawr yn fwy nag erioed. Mae rhai o’r bobl mwyaf bregus yn ein cymunedau yn teimlo effeithiau llymder a diwygio budd-daliadau gan gynnwys credyd cynhwysol, sydd yn gwneud y broblem yn waeth. Ategodd Aelodau Cabinet dros Dai mewn cyfarfod diweddar bwysigrwydd mynd i’r afael â digartrefedd fel blaenoriaeth allweddol ond hefyd i gydnabod bod prinder tai a chartrefi ond yn elfen o’r problemau a heriau sy’n cael eu profi gan bobl ddigartref ac yn nodi pwysigrwydd o gymryd dull cyfannol i ddarparu cymorth a chefnogaeth.”

“Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn bwysig iawn i awdurdodau lleol wrth weithio yn y maes yma. Rydym yn croesawu bod yr Ysgrifennydd Cabinet yn ystyried estyn yr hyblygrwydd yn y maes yma a ffrydiau cyllido eraill. Rydym yn credu y gall amcanion y rhaglen yma gael eu halinio yn well gyda ffrydiau cysylltiedig eraill o waith er mwyn datblygu dull cyd-gysylltiedig wrth fynd i’r afael â’r problemau yma ac i gefnogi pobl fregus yn well. Mae rhyddid o’r fath yn rhoi hyblygrwydd i awdurdodau lleol i ffocysu ar gyflawni ar gyfer pobl a bydd awdurdodau lleol yn edrych ymlaen i drafod gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill sut y gallwn ni weithio’n well gyda’n gilydd i sicrhau ein bod yn gallu cyflawni ar gyfer pobl ac i wneud y mwyaf o’r cyfleon sy’n dod gyda’r newid yma.”

Categorïau: Tai

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30