Rhaglen Gwella Cymru

Trwy Raglen Gwella Cymru, mae dyletswydd gyffredinol i awdurdodau lleol drefnu i wella’n barhaus ynghylch cyflawni eu swyddogaethau. 

Mae dyletswyddau’r awdurdodau’n ehangach ers mis Ebrill 2016 oherwydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Gellir gweld hwn yma, agor dolen

Mae pwerau a dyletswyddau eraill i’r awdurdodau lleol trwy Raglen Gwella Cymru, hefyd:

  • Pwerau cydweithio
  • Dyletswyddau i ystyried cydweithio ‘o bryd i’w gilydd’ i ddibenion gwella, a chyhoeddi ‘manylion ynglŷn â’r modd mae’r awdurdod wedi defnyddio pwerau cydweithio’
  • Dyletswydd i ymgynghori ynglŷn â nodau gwella
  • Dyletswydd i gymharu a chyhoeddi data am yr hyn sydd wedi’i gyflawni

Cyflwynwyd y dyletswyddau statudol sydd wrth wraidd Rhaglen Gwella Cymru trwy Fesur Llywodraeth Leol Cymru 2009.

Cynlluniau gwella ac adroddiadau cyflawni

Bydd pob cyngor yn llunio bob blwyddyn nifer o gynlluniau gwella ac adroddiadau am faint mae wedi’i gyflawni.  Rhaid gwneud hynny ar gyfer rheoli ac i roi gwybod i’r bobl am nodau a hynt eu cyflawni.

Bydd pob cyngor yn cyhoeddi bob blwyddyn ddogfen sy’n amlinellu ei ddelfryd – beth yr hoffai ei gyflawni, sut y bydd yn ei gyflawni a sut y bydd yn cadw golwg ar y cynnydd.

Mae gofyn statudol i bob cyngor gyhoeddi bob blwyddyn gynllun sy’n amlinellu ei amcanion ac yn pennu blaenoriaethau a thargedau gwella ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ar ben hynny, rhaid llunio adroddiad blynyddol sy’n nodi cynnydd y flwyddyn flaenorol yn ôl amcanion gwella.

Mae gofyn i gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol gyhoeddi adroddiadau blynyddol am waith gwasanaethau cymdeithasol, hefyd.

Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r swyddfa’n cydweithio â Phrif Archwilydd Cymru, sy’n cadw llygad ar y gwasanaethau cyhoeddus. Rhaid i’r swyddfa archwilio cyfrifon y cynghorau, cyflwyno adroddiadau am y modd mae gwasanaethau’n cael eu cynnig, asesu a yw trethdalwyr yn cael gwerth eu harian a nodi sut mae’r cynghorau’n trefnu ac yn hwyluso eu gwelliannau.

Bydd y swyddfa’n asesu pob cyngor yn fras bob blwyddyn ac yn asesu pob un yn drylwyr bob pedair blynedd. Bydd yn llunio adroddiad bob blwyddyn am y modd mae pob cyngor yn gweithio, gan roi sylwadau am y cynllunio ar gyfer gwella a’r trefniadau ar gyfer cyflwyno adroddiadau.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Mae’r arolygiaeth yn gyfrifol am arolygu gofal a gwasanaethau cymdeithasol i wneud yn siŵr y byddan nhw’n ddiogel i bobl sy’n eu defnyddio.

Bydd yn cyhoeddi bob blwyddyn adroddiadau am gynnydd gwasanaethau cymdeithasol y cynghorau lleol yn ogystal ag adroddiadau ar ôl arolygu’r gwasanaethau i blant ac oedolion lle bo’n berthnasol.

Estyn

Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Bydd yn arolygu gwasanaethau addysg i blant a phobl ifanc pob ardal bob chwe blynedd, gan gyflawni peth gwaith dilynol a rhoi adroddiadau monitro mewn rhai achosion.

Bydd Estyn yn arolygu ysgolion a sefydliadau eraill sy’n cynnig addysg a hyfforddiant o leiaf unwaith bob chwe blynedd ers 1af Medi 2014, hefyd.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30