Ceisio barn ar wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu yn Ne Ddwyrain Cymru

Dydd Mawrth, 29 Hydref 2019

Gwahoddir rhieni yn Ne Ddwyrain Cymru i fynychu unrhyw un o nifer o gyfarfodydd sy’n cael eu cynnal i ganfod barn ar y ddarpariaeth o wasanaethau synhwyraidd a chyfathrebu yn y rhanbarth, fel rhan o adolygiad annibynnol.

Yn cael ei adnabod fel SENCOM, darperir y gwasanaeth yn rhanbarthol ar hyn o bryd ar draws Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen. Mae’n cefnogi anghenion dysgu ychwanegol mewn meysydd arbenigol megis anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, a namau ar y clyw, ar y golwg, ac aml-synhwyraidd. Mae tua 1500 o blant a phobl ifanc ar hyn o bryd yn derbyn cefnogaeth gan SENCOM ar draws y pum awdurdod.

Ym mis Mai 2019, fe wnaeth yr awdurdodau sy’n ymwneud â SENCOM ofyn i CLlLC i gomisiynu arbenigwr annibynnol i adolygu ac adrodd ar y gwasanaeth i archwilio ffyrdd mwy cynaliadwy i ddarparu’r model rhanbarthol. Mae ymgynghorydd annibynnol, Mr Mark Geraghty, ers hynny wedi cychwyn ac ymgymryd â nifer o ymarferion ymgynghori ac ymgysylltu fel rhan o’r adolygiad.

 

Dywedodd Mark Geraghty:

“Rhan bwysig o’r broses o gasglu tystiolaeth yw gwrando ar farn y plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n derbyn gwasanaeth gan un neu fwy o dimau SENCOM.

“Yn yr holl gyfarfodydd yr ydw i wedi eu mynychu hyd yma, ar draws pob lefel, mae’r angerdd a’r awch i sicrhau bod plant a phobl ifanc gydag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, a namau ar y clyw ac ar y golwg yn derbyn cefnogaeth o safon ac adnoddau addas, wedi bod yn gwbl amlwg,

“Rwyf felly yn edrych ymlaen i groesawu rhieni i unrhyw un o’r cyfarfodydd sydd wedi cael eu trefnu i drafod eu profiadau nhw o SENCOM. Bydd y safbwyntiau yma yn hollbwysig i’r adolygiad er mwyn gallu sicrhau gwneud penderfyniadau wedi’i seilio ar dystiolaeth.”

 

-DIWEDD-

Nodiadau i Olygyddion:

Dyma ddyddiadau a lleoliadau’r cyfarfodydd ymgynghoriad:

 

  • 12eg Tachwedd     1.30pm a 6.00pm

Canolfan Casnewydd, NP20 1UH

Paula Halsall – CS Casnewydd

01633 210626

 

  • 14eg Tachwedd    10.00am a 6.00pm

Stadiwm Cwmbran, NP44 3YS

Tracey Hall – CBS Torfaen

01495 766903

 

  • 15fed Tachwedd    11.00am

Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA

Julie Owen – CS Mynwy

01633 644512

 

  • 15fed Tachwedd 6.00pm

Tŷ Penallta, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Sarah Ellis – CBS Caerffili

01443 866618

 

  • 19eg Tachwedd 9.00am

Tŷ Penallta, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Sarah Ellis – CBS Caerffili

01443 866618

 

  • 19eg Tachwedd 6.00pm

Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA

Julie Owen – CS Mynwy

01633 644512

 

  • 21ain Tachwedd  10.00am a 6.00pm

Canolfan Dysgu Gweithredol Glynebwy, NP23 6JG

Gavin Metheringham – CBS Blaenau Gwent

01495 355010

 

  • Mae croeso i rhieni a rhanddeiliaid i ddarparu adborth trwy holiadur, sydd i’w ganfod ar y linc yma: www.smartsurvey.co.uk/s/SenCom

 

  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â David Hopkins, Pennaeth Addysg Dros Dro ar David.hopkins@wlga.gov.uk 
Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30